Příjemci dotace

Příjemci dotace

Ve Svobodném státě Sasko mohou být příjemci:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva
 • organizace sociálních partnerů
 • orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků příslušné pro výstavbu, provozování a údržbu silnic, pro opatření dopravní infrastruktury (pouze v rámci prioritní osy 2)
 • provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy a společnosti podnikající na železnici, jejichž trati využívají provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy; územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky; právnické osoby soukromého práva, které jsou v okamžiku poskytnutí podpory závazně pověřeny poskytováním komunálních veřejných služeb po dobu nejméně šesti následujících let; dopravní svazy (integrované dopravní systémy) pro projekty v oblasti veřejné hromadné osobní dopravy (pouze v rámci prioritní osy 4)
 • policejní orgány Svobodného státu Sasko pro projekty v oblasti policejní spolupráce (pouze v rámci prioritní osy 4)

V České republice mohou být příjemci:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nevládní neziskové organizace
 • hospodářské a profesní svazy (pouze v rámci prioritních os 3 a 4)
 • evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
 • podnikatelské subjekty (pouze v rámci prioritní osy 3)

Taxativní seznam příjemců se nachází v kapitole 3 Společného relizačního dokumentu a v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Podrobnosti naleznete i v Příručce pro žadatele.