Aktuální možnosti dotace

Projektové žádosti je i nadále možné podávat do prioritní osy 4 (opatření udržitelná, partnerská spolupráce). V této prioritní ose je aktuálně k dispozici ještě 2.855.553,51 EUR. Nápady na projekty k rozvoji stávajících a vytváření nových partnerství jsou zde vítány!

Také do prioritní osy 3 (do všech opatření) je možné podávat žádosti jako náhradní projekty (viz níže). Zde hledáme především menší projekty s kratší dobou realizace.

Prioritní osy 1 a 2 jsou zavřené, podávání žádostí již není možné.

Fond malých projektů

Dotační prostředky jsou nadále k dispozici ve Fondu malých projektů (FMP) ve všech čtyřech Euroregionech v programovém území. Pokud máte nápad na přeshraniční projekt v oblasti setkávání a výměny zkušeností, jehož celkové výdaje nepřesahují 30.000 EUR, pak můžete využít právě tento zdroj financování. Základní informace a podmínky pro získání dotace naleznete v záložce O programu - Fond malých projektů. Kompletní informace a poradenství poskytují sekretariáty FMP jednotlivých Euroregionů.

Náhradní projekty

V prioritních osách 1, 2 a 3, kde již došlo k úplnému navázání prostředků, resp. tyto prostředky nestačí k poskytnutí dotace dalším projektům, může Monitorovací výbor schválit projektové žádosti jako náhradní projekty.

Náhradní projekty schválené Monitorovacím výborem lze podpořit pouze tehdy, pokud se do Programu vrátí dostatek dotačních prostředků z již běžících projektů (ve formě úspor nebo vratek).

Časový plán

  • O předložených náhradních projektech v prioritní ose 1 rozhodl Monitorovací výbor na svém zasedání v prosinci 2017.
  • O předložených náhradních projektech v prioritní ose 2 rozhodne Monitorovací výbor na svém zasedání v květnu 2018.
  • K právnímu navázání prostředků dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) dojde až v momentě, kdy budou k dispozici vrácené prostředky v dostatečné výši. S tím lze počítat až v průběhu roku 2019.
  • Náhradní projekty je třeba zrealizovat do konce roku 2022.

Postup

  • O náhradních projektech bude Monitorovací výbor rozhodovat standardní procedurou.
  • Pro náhradní projekty schválil Monitorovací výbor v prioritních osách 1, 3 a 4 finanční rámec 5 milionů EUR a v prioritní ose 2 10 milionů EUR prostředků EFRR.
  • Prostředky vrácené do Programu budou k dispozici pro náhradní projekty v té prioritní ose, ve které k vrácení prostředků došlo.
  • Dotace bude projektům poskytována při dostatečném objemu prostředků v pořadí dle hodnocení projektu.