Podání žádosti

Zde naleznete formuláře k podání žádosti. Až se Vám zobrazí přihlašovací okno k připojení na server „fs.egov.sachsen.de“, klikněte na "zavřít" (abbrechen). Pak se dostanete k odpovídajícímu formuláři.

Formuláře pro celý projekt - dva originály a jedna kopie

Formuláře Poznámky
Projektová žádost - Portál žádostí

Příručka pro vyplnění elektronické projektové žádosti
 • Formulář projektové žádosti se vypracovává prostřednictvím portálu žádostí a předkládá se spolu s ostatními přílohami ve trojím vyhotovení.
 • Přístup na Portál žádostí je možný pouze přes prohlžeč Internet Explorer nebo Mozilla Firefox.
  Přes jiné prohlížeče (jako např. Chrome) není bohužel zatím přístup možný.
 • Výdaje německých kooperačních partnerů uvádějte výhradně do žádosti, samostatný přehled výdajů německých partnerů prosím nepředkládejte.
Přehled nezbytných příloh
VD 62007 (Verze 01/17)
 • Předkládejte prosím kompletní žádosti se všemi potřebnými doklady. Neúplné žádosti nemohou být zpracovány a předloženy monitorovacímu výboru.
Podrobný plán realizace projektu
VD 62008 (Verze 01/17)
 • Formulář podepsaný lead partnerem je třeba předložit společně s projektovou žádostí.
 • Zašlete nám prosím tento formulář také e-mailem na kontakt@sn-cz2020.eu .
 • Technická poznámka: Aby automatické vzorce v tabulkách fungovaly správně, doporučujeme nastavit na počítači německé prostředí (Ovládací panely /Místní a jazykové nastavení / „Němčina(Německo)“ a „Německo“).
 • Projekt je třeba výstižně popsat v žádosti a v Podrobném plánu realizace projektu. Dodatečné podklady nebudou zohledněny.
Smlouva o spolupráci
VD 62006 (Verze 01/17)
 • Všemi partnery podepsaný formulář je třeba předložit společně s projektovou žádostí.
Prohlášení kooperačních partnerů
VD 62005 (Verze 01/17)
 • Všemi partnery podepsaný formulář je třeba předložit společně s projektovou žádostí.
Udělení souhlasu se zpracováním dat
VD 62002 (Verze 01/18)
 • Formulář je třeba předložit společně s projektovou žádostí pro každého partnera zvlášť (DE 1xoriginál,CZ1xoriginál,1xkopie).
Oznámení čistých příjmů
VD 62026 (verze 01/17)

Formuláře pro německé žadatele - vždy jeden originál

Formuláře Poznámky
Neformální odborné stanovisko k projektu vydané příslušnou institucí v následujících čtyřech oblastech:
 • protipožární ochrana
 • záchranné služby a krizové řízení
 • památková péče a územní plánování
 • regionální rozvoj a destinační management

 • Kontakty pro vyžádání odborných stanovisek u příslušných institucí
 • Odborné stanovisko lze u příslušné instituce vyžádat až po dokončení (finalizaci) projektové žádosti
 • Při podání žádosti na SAB / na krajský úřad musí být pro uvedené oblasti odborné stanovisko již k dispozici
Neformální potvrzení každého německého kooperačního partnera, že z dosavadních EU-dotací nezůstávají žádné otevřené požadavky na vrácení prostředků.  
Podklady pro kontrolu stavebního projektu
(celkem ve třech vyhotoveních)
 • Pouze u stavebních investic (s výjimkou silničních staveb) s dotací od 1 mil. EUR příp. 1,5 mil. EUR (u obcí)
 • Kontrolu provádí Saský státní podnik managementu staveb a nemovitostí (SIB)
 • Kontrola stavebního projektu prováděná SIB zpravidla trvá delší dobu. V souvislosti s tím se prodlouží celková doba kontroly Vaší žádosti
Potvrzení banky o celkovém financování
VD 62004
 • Povinné pro soukromoprávní německé subjekty, spolky atd.
Prohlášení - „De-minimis“
VD 60381
 • Na vyžádání, pokud je projekt relevantní z pohledu veřejné podpory
 • Informační leták k podporám de-minimis
Prohlášení „DAWI-De-minimis“
VD 69083
 • Na vyžádání, pokud je projekt relevantní z pohledu veřejné podpory
 • Informační leták k podporám de-minimis
Prohlášení „Podnik se nenachází v obtížích“
VD 61369
 • Na vyžádání, pokud je projekt relevantní z hlediska veřejné podpory.
Plán ročních plateb pro státní nositele projektu Svobodného státu Saska
VD 62022 (Verze 01/17)
 • Tento tiskopis předkládají výhradně státní nositelé projektu Svobodného státu Sasko jako přílohu k Projektové žádosti a případně k Oznámení o změně projektu. Slouží k udání informací k aktuálnímu ročnímu plánu plateb.

Formuláře pro české žadatele - vždy jeden originál příp. ověřená kopie a dvě kopie

Formuláře Poznámky
Ověření identity
VD 62000
 • formulář předkládá pouze český lead partner.
Čestné prohlášení lead partnera
 • 6a_předkládá povinně pouze český lead partner.
Čestné prohlášení projektového partnera
 • 6b_předkládá povinně každý český kooperační partner.
Prohlášení o vlastnické struktuře
 • 7_předkládají povinně všichni kooperační partneři.
Podrobný rozpočet projektu
 • 8_předkládají povinně všichni kooperační partneři.
Čestné prohlášené o absenci vlivu na území NATURA 2000
 • 9_povinné (pokud je relevantní).
Prohlášení příjemce o způsobilosti jako malý nebo střední podnik
 • 10_povinné u projektů relevantních z pohledu veřejné podpory. (aktualizováno k 3.3.2016)
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de-minimis
 • 11_povinné u projektů relevantních z pohledu veřejné podpory.
režimu de-minimis
 • 12_Prohlášení o obdržených podporách de minimis v Německu.
Doklad o zajištění udržitelnosti projektu
 • 13_u projektů (zpravidla investičních), na které se vztahuje povinnost zachování účelu dotace po dobu účelového vázání prostředků.
Tabulka v případě vznikajících příjmů
 • 14_plánované čisté příjmy projektu.
Požadavky na stavební dokumentaci
 • 15_informace.
Čestné prohlášení k projektu, jehož součástí jsou stavební práce
 • 16_u projektů se stavebními opatřeními.
Příjemci
 • 18_informace (aktualizováno k 01.3.2017)
Příjemci, kteří mohou obdržet příspěvěk ze státního rozpočtu ČR
 • 19_informace