Realizace projektu

Všeobecné pokyny

Zde naleznete formuláře k realizaci projektu, a to jak k vyúčtování vzniklých výdajů a platbě dotace, tak i k oznámení podstatných změn projektu a užívání dotačního portálu.

Formuláře pro všechny kooperační partnery

Zpráva o průběhu projektu pro české a německé kooperační partnery
VD 62019 (verze 01/17)
1_Tento tiskopis jako přílohu k žádosti o platbu zasílá každý kooperační partner příslušnému českému/německému kontrolorovi ve svém národním jazyce. Pokud nebude v bodech 5 a 8 přednastavený počet řádků dostačující, použijte prosím zvláštní list, kde budou údaje pokračovat.
Oznámení čistých příjmů
VD 62026 (verze 01/17)
Tento formulář slouží k vyčíslení čistých příjmů, jichž bylo dosaženo v průběhu realizace projektu a/nebo po jeho skončení. Více informací v Informačním letáku k určení čistých příjmů .
Oznámení bankovního spojení Lead partnera
VD 62020 (verze 01/17)
Tento tiskopis vyplní Lead partner po schválení projektu a zašle SAB spolu s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Na zadané bankovní spojení bude SAB vyplácet dotační prostředky všech kooperačních partnerů. Změny bankovního spojení oznamuje Lead partner SAB rovněž za pomoci tohoto tiskopisu.
Užívání dotačního portálu SAB
VD 62021 (verze 01/17)
Formulář slouží ke zřízení, změně nebo zablokování přístupu Lead partnera k dotačnímu portálu SAB.
Udělení souhlasu se zpracováním dat
VD 62002 (Verze 01/17)
Tiskopis je třeba předložit v případě změn osob oprávněných jednat nebo zastupovat kooperačního partnera, kontaktních osob a spolupracovníků podílejících se na projektu (DE 1x originál, CZ 1x originál, 1x kopie).

Formuláře pro české kooperační partnery

Žádost o platbu s integrovanou soupiskou pro české kooperační partnery
VD 62015 (verze 06/17)
2_K vyúčtování výdajů v projektu je třeba zaslat českému kontrolorovi vyplněnou a kooperačním partnerem podepsanou žádost o platbu a soupisku výdajů. Bližší informace naleznete v Příručce pro české koope-rační partnery (PPP)– realizace projektu.
Oznámení o změně projektu pro české lead partnery
VD 62024 (verze 01/17)
3_Lead Partner oznamuje tímto tiskopisem změny v projektu. Zásadně lze podat jedno oznámení o změně projektu ročně (srov. Všeobecné smluvní podmínky, čl. VIII).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (verze 06/17) 4_Toto Rozhodnutí SR bude vydáno jednotlivě pro každého partnera po schválení dotace ze Státního rozpočtu ČR a po podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace (distribuce přes kontrolora dle čl. 23)
Identifikace bankovního účtu příjemce dotace pro proplácení prostředků státního rozpočtu 5_Vyplní KP po obdržení Rozhodnutí a předá kontrolorovi dle čl. 23. Prostředky SR obdrží KP přímo na tento účet.
Náležitosti dokladování Pro účely předkládání výdajů zde naleznete další „Náležitosti dokladování“, které jsou podkladem pro vyhotovení soupisky výdajů.
Tabulka odvodů 7_Tabulka odvodů stanovuje finanční opravy za nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Kontakty 8_Všechny kontakty pracovníků implementačních struktur

Formuláře pro německé kooperační partnery

Žádost o platbu s integrovanou soupiskou pro německé kooperační partnery
VD 62010 (verze 01/17)
Legenda k vyplnění soupisky výdajů pro německé kooperační partnery
K vyúčtování projektových výdajů je třeba zaslat německému kontrolorovi vyplněnou a kooperačním partnerem podepsanou žádost o platbu a soupisku výdajů. Neúplně vyplněné žádosti o platbu nemohou být zpracovány. Soupiska výdajů se zasílá jak poštou, tak elektronicky ve formátu Excel na emailovou adresu:
KP_Beleglisten@sab.sachsen.de
Oznámení o změně projektu pro německé lead partnery
VD 62024 (verze 01/17)
3_Lead Partner oznamuje tímto tiskopisem změny v projektu. Zásadně lze podat jedno oznámení o změně projektu ročně (srov. Všeobecné smluvní podmínky, čl. VIII).
Soupiska výdajů k vyúčtování malého projektu pro německé nositele projektů
VD 62012 (verze 01/17)
K vyúčtování projektových výdajů malého projektu je třeba zaslat příslušnému euroregionu vyplněnou soupisku výdajů. Postupujte podle pokynů k vyplnění a soupisku zašlete jak poštou, tak elektronicky ve formátu Excel příslušnému euroregionu.
Pracovní výkaz
VD 62025 (verze 01/18)
Tento tiskopis slouží k zaznamenání hodin odpracovaných na projektu u pracovníků, kteří se na projektu podílejí pohyblivým počtem hodin (srov. Společný realizační dokument, kap. 4.5.2). Formulář se předkládá s každým vyúčtováním německým kontrolorům jako doklad skutečných osobních nákladů.
Plán ročních plateb pro státní nositele projektu Svobodného státu Saska
VD 62022 (verze 01/17)
Tento tiskopis předkládají výhradně státní nositelé projektu Svobodného státu Sasko jako přílohu k Projektové žádosti a případně k Oznámení o změně projektu. Slouží k udání informací k aktuálnímu ročnímu plánu plateb.