Podání žádosti

Zde naleznete formuláře k podání žádosti. Až se Vám zobrazí přihlašovací okno k připojení na server „fs.egov.sachsen.de“, klikněte na "zavřít" (abbrechen). Pak se dostanete k odpovídajícímu formuláři.

Projektová žádost

Formuláře Poznámky
Projektová žádost - Portál žádostí

Příručka pro vyplnění elektronické projektové žádosti
 • formulář projektové žádosti se vyplňuje elektronicky prostřednictvím Portálu žádostí
 • přístup na Portál žádostí je možný pouze přes prohlížeče Internet Explorer nebo Mozilla Firefox, přes jiné prohlížeče (jako např. Chrome) přístup bohužel možný není
 • hotovou projektovou žádost je třeba vytisknout a předložit v papírové podobě ve trojím vyhotovení (2x originál, 1x kopie) spolu s ostatními přílohami
 • čeští lead partneři předkládájí žádost na příslušný krajský úřad, němečtí lead Partneři na Společný sekterariát v Saské rozvojové bance
Přehled nezbytných příloh žádosti
VD 62007 (Verze 01/17)
 • Předkládejte prosím kompletní žádosti se všemi potřebnými doklady. Neúplné žádosti nemohou být zpracovány a předloženy monitorovacímu výboru.

Přílohy "Příručky pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí"

Příloha č. 1
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Lead partnerem a projektovým/i partnerem/partnery
VD 62006 (Verze 01/17)

Všemi partnery podepsaný formulář je třeba předložit společně s projektovou žádostí
2x originál, 1x kopie
Příloha č. 2
Prohlášení kooperačních partnerů
VD 62005 (Verze 01/17)
Všemi partnery podepsaný formulář je třeba předložit společně s projektovou žádostí
2x originál, 1x kopie
Příloha č. 3
Ověření identity českého LP
VD 62000
Formulář předkládá pouze český lead partner
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 4
Podrobný plán realizace projektu
VD 62008 (Verze 01/17)
 • Formulář podepsaný lead partnerem je třeba předložit společně s projektovou žádostí ve trojím vyhotovení: 2x originál, 1x kopie
 • Zašlete nám prosím tento formulář také e-mailem na kontakt@sn-cz2020.eu .
 • Technická poznámka: Aby automatické vzorce v tabulkách fungovaly správně, doporučujeme nastavit na počítači německé prostředí (Ovládací panely /Místní a jazykové nastavení / „Němčina(Německo)“ a „Německo“).
 • V tomto formuláři je třeba projekt výstižně popsat. Dodatečné podklady nebudou zohledněny.
Příloha č. 5
Ochrana osobních dat - Prohlášení
VD 62002 (Verze 07/18)
formulář je třeba předložit společně s projektovou žádostí pro každého partnera zvlášť
1x originál, 1x kopie
Informační leták o ochraně osobních údajů najdete ZDE
Příloha č. 6a
Čestné prohlášení lead partnera
předkládá povinně pouze český lead partner
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 6b
Čestné prohlášení projektového partnera
předkládá povinně každý český partner v roli projektového partnera
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 7
Prohlášení o vlastnické struktuře
předkládají povinně všichni čeští partneři
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 8
Podrobný rozpočet projektu
předkládají povinně všichni čeští partneři
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 9
Čestné prohlášené o absenci vlivu na území NATURA 2000
předkládají čeští partneři, pokud projekt nemá vliv na území NATURA 2000
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 10
Prohlášení příjemce o způsobilosti jako malý nebo střední podnik
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 11
Čestné prohlášení žadatele o podpoře v režimu de-minimis
předkládá se u projektů zakládajících veřejnou podporu
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 12
Prohlášení o podporách obdržených v režimu de minimis podle nařízení (EU) č. 1407/2013 a č. 360/2012
předkládá se u projektů zakládajících veřejnou podporu
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 13
Doklad o zajištění udržitelnosti projektu
předkládá se u projektů (zpravidla investičních), na které se vztahuje povinnost zachování účelu dotace po dobu účelového vázání prostředků
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 14
Tabulka pro výpočet finanční mezery
předkládá se u projektů generující příjmy
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 15
Požadavky na stavební dokumentaci
požadavky na dokumentaci pro projekty, u kterých není vyžadováno vydání oprávnění povolující umístění zámeru (příloha informativního charakteru)
Příloha č. 16
Čestné prohlášení k nemovitostem
prohlášení partnera k nemovitostem, na kterých bude projekt realizován
1x originál, 2x kopie
Příloha č. 17
Vzorový formulář projektové žádosti
Tento fomulář má pouze informativní charakter. Projektovou žádost je třeba vyplnit v elektronickém formuláři v Portálu žádostí - viz výše.
Příloha č. 18
Vhodní příjemci dotace
příloha informativního charakteru
Příloha č. 19
Příjemci, kteří mohou obdržet příspěvěk ze státního rozpočtu ČR
příloha informativního charakteru
Příloha č. 20
Přehled maximálních hodinových sazeb
ZRUŠENA
Příloha č. 21
Hodnotící kritéria pro výběr projektů
příloha informativního charakteru
Oznámení čistých příjmů
VD 62026 (verze 01/17)
Formulář je třeba předložit, pokud jsou v projektu očekávány čisté příjmy (s odhadem výše nebo bez odhadu). Více informací v Informačním letáku k určení čistých příjmů .

Formuláře pro německé žadatele - vždy jeden originál

Formuláře Poznámky
Neformální odborné stanovisko k projektu vydané příslušnou institucí v následujících čtyřech oblastech:
 • protipožární ochrana, záchranné služby a krizové řízení
 • památková péče
 • cestovní ruch
 • územní plánování a regionální rozvoj

 • Kontakty pro vyžádání odborných stanovisek u příslušných institucí
 • Odborné stanovisko lze u příslušné instituce vyžádat až po dokončení (finalizaci) projektové žádosti
 • Při podání žádosti na SAB / na krajský úřad musí být pro uvedené oblasti odborné stanovisko již k dispozici
Neformální potvrzení každého německého kooperačního partnera, že z dosavadních EU-dotací nezůstávají žádné otevřené požadavky na vrácení prostředků.  
Podklady pro kontrolu stavebního projektu
(celkem ve třech vyhotoveních)
 • Pouze u stavebních investic (s výjimkou silničních staveb) s dotací od 1 mil. EUR příp. 1,5 mil. EUR (u obcí)
 • Kontrolu provádí Saský státní podnik managementu staveb a nemovitostí (SIB)
 • Kontrola stavebního projektu prováděná SIB zpravidla trvá delší dobu. V souvislosti s tím se prodlouží celková doba kontroly Vaší žádosti
Potvrzení banky o celkovém financování
VD 62004
 • Povinné pro soukromoprávní německé subjekty, spolky atd.
Prohlášení - „De-minimis“
VD 60381-1
 • Na vyžádání, pokud je projekt relevantní z pohledu veřejné podpory
 • Informační leták k podporám de-minimis
Prohlášení „Podnik se nenachází v obtížích“
VD 61369
 • Na vyžádání, pokud je projekt relevantní z hlediska veřejné podpory.
Plán ročních plateb pro státní nositele projektu Svobodného státu Saska
VD 62022 (Verze 07/20)
 • Tento tiskopis předkládají výhradně státní nositelé projektu Svobodného státu Sasko jako přílohu k Projektové žádosti a případně k Oznámení o změně projektu. Slouží k udání informací k aktuálnímu ročnímu plánu plateb.