Archiv

Příprava Programu spolupráce 2021–2027 (INTERREG VI A) byla zahájena

Práce na přípravě nového Programu spolupráce 2021–2027 byly zahájeny.

Základ tvoří Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi sousedními zeměmi, které bylo podepsáno 14. listopadu 2018.

Společným memorandem bylo mj. ujednáno, že funkci Řídícího orgánu převezme i nadále saská strana. Ministerstvo pro regionální rozvoj České republiky bude Národním orgánem i v novém dotačním období 2021–2027.

V roce 2019 byla ustavena binacionální redakční skupina, jejíž členy jsou vedle Řídícího a Národního orgánu jak zástupci saských ministerstev, českých krajů a obchodních a sociálních partnerských institucí, tak zástupci euroregionů obou zemí. Redakční skupině předsedá Řídící orgán. Členové redakční skupiny pracují podle principu mluvčích a při koncipování Programu spolupráce Řídící a Národní orgán podporují.

Svou práci zahájila redakční skupina hlasováním o tematickém zaměření budoucího Programu spolupráce, tzn. o předmětech podpory. Zároveň byly zohledněny také poznatky socioekonomické analýzy , výsledky rozhovorů, resp. tematických workshopů s regionálními experty a zainteresovanými stranami obou zemí, stejně jako doporučení Evropské komise týkající se možných předmětů podpory.

5. června 2020 bylo ukončeno online dotazníkové šetření za účelem získání informací o plánovaných přeshraničních aktivitách či projektových nápadech. Účastníci dotazníkového šetření se tak mohli významně podílet na utváření programu.

Další příprava programu závisí na rozhodnutích na evropské úrovni. Programový dokument bude možné dokončit a podat ke schválení Evropské komisi teprve po uzavření vyjednávání o Víceletém finančním rámci (VFR) a návrzích nařízení.

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Foto: © Frank Meyer

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

Programový dokument

  • Programový dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 (znění z 24. dubna 2015)

Společný realizační dokument

  • Společný realizační dokument Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (znění z 9. listopadu 2016)
  • Společný realizační dokument Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (znění z 22. října 2015)
  • Společný realizační dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 (znění z 17. června 2015) platné do 23.12.2015

Příručky pro české kooperační partnery

Podávání žádostí

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) - podávání žádostí - verze č. 4 ze dne 1. dubna 2018

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí - verze č. 3 ze dne 1. března 2017

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí - verze č. 2 ze dne 19. ledna 2016
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí - verze č. 1 ze dne 3. srpna 2015
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Realizace projektu

Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP) - verze č. 5 ze dne 1. září 2018

Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP) - verze č. 4 ze dne 1. dubna 2018

Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu (PPP) - verze č. 3 ze dne 1. června 2017

Příručka pro české kooperační partnery (PPP) - realizace projektu - verze č. 2 ze dne 21. června 2016
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příručka pro české kooperační partnery (PPP)– realizace projektu - verze č. 1 ze dne 11. února 2016
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příručky pro všechny kooperační partnery