Změny v projektech

Navýšení prostředků – jak na to?

Poptávka po dotačních prostředcích z EU je vysoká. Proto byly prostředky Programu spolupráce téměř ve všech prioritních osách již zcela navázány.

Víte, že úspory, které se do Programu případně vrátí, jsou určeny v první řadě na žádosti o navýšení prostředků? Tyto žádosti mají přednost před náhradními projekty, protože již schválené projekty musí dosáhnout svých cílů.

Kdy je možné o navýšení požádat?

O navýšení prostředků lze požádat teprve tehdy, pokud jsou splněna následující 4 kritéria:

1. nárůst nákladů byl nepředvídatelný,
2. vyšší náklady nejsou způsobeny chybou v plánování kooperačních partnerů při přípravě projektu,
3. navýšení prostředků je pro dosažení cílů projektu bezpodmínečně nutné,
4. projekt se nachází v pokročilém stavu realizace. To znamená, že kontrolorům (SAB, CRR ČR) bylo k danému momentu předloženo ke kontrole již nejméně 65 procent schválených výdajů projektu.

V případě, že jsou tato kritéria splněna, lze během doby realizace projektu předložit žádost o navýšení prostředků (nikoli po skončení).

Jak o navýšení požádat?

Spojte se s kontaktní osobou ve Společném sekretariátu příslušnou pro Váš projekt a společně se přesvědčte o tom, že uvedená kritéria jsou splněna.

Ověřte, zda nemůžete Vy nebo Vaši kooperační partneři dosáhnout úspor v některé z jiných výdajových položek. Úspory je možné mezi partnery přesunout a vyrovnat tak případný nárůst nákladů u jednoho z nich. Pokud chcete požádat o přesun prostředků mezi partnery, vyplní lead partner Oznámení o změně projektu , ve kterém požádá o přesun finančních prostředků mezi dotčenými partnery.

Pokud ani jeden z partnerů nemá dostatečné úspory a navýšení prostředků je nezbytné, požádá lead partner za příslušného partnery nebo partnery o navýšení prostředků prostřednictvím Oznámení o změně projektu .

Odborné hodnocení

Předložená žádost o navýšení prostředků bude odborně hodnocena příslušnými místy (dotační subjekt).

Kdo rozhoduje?

Základem pro rozhodnutí je kladný výsledek odborného hodnocení.

  • Monitorovací výbor:
    V případě významných změn (navýšení prostředků o více než 10% celkových způsobilých výdajů nebo o více než 15 000 EUR) je žádost o navýšení prostředků předložena k rozhodnutí Monitorovacímu výboru.
  • Saská rozvojová banka:
    V případě nevýznamných změn rozhoduje o žádosti o navýšení prostředků Saská rozvojová banka.

Schválení navýšení prostředků, dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace

V případě schválení žádosti o navýšení prostředků Monitorovacím výborem (v případě významných změn) nebo Saskou rozvojovou bankou (v případně nevýznamných změn) je možné uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

Předpokladem pro uzavření tohoto Dodatku je kromě schválení Monitorovacím výborem nebo Saskou rozvojovou bankou dostatečný objem prostředků v příslušné prioritní ose.

Pokud jsou finanční prostředky k dispozici, obdrží lead partner nabídku na uzavření Dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace.

Pokud žádné prostředky k dispozici nejsou, je schválená žádost o navýšení prostředků zařazena na tak zvanou „Čekací listinu na navýšení prostředků“. Lead partner obdrží nabídku na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace v okamžiku, kdy se do příslušné prioritní osy vrátí dostatečné množství finančních prostředků. To je však možné pouze během doby realizace projektu.