Realizace projektu: dokumenty a formuláře

Zde naleznete veškeré formuláře a dokumenty, které budete potřebovat během realizace projektu.

Přílohy "Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu"

Příloha č. 1
Zpráva o průběhu projektu pro české a německé kooperační partnery
VD 62019 (verze 09/19)
  • předkládá se příslušnému kontrolorovi společně se žádostí o platbu
  • každý kooperační partner Zprávu vyplňuje pouze ve svém národním jazyce
  • pokud nebude v bodech 5 a 8 přednastavený počet řádků dostačující, použijte prosím zvláštní list, kde budou údaje pokračovat
Příloha č. 2
Žádost o platbu s integrovanou soupiskou pro české kooperační partnery
VD 62015 (verze 06/17)
K vyúčtování výdajů projektu zasílá kooperační partner příslušnému kontrolorovi podepsanou žádost o platbu a soupisku výdajů. Bližší informace naleznete v Příručce pro české kooperační partnery (PPP) – realizace projektu.
Příloha č. 3
Oznámení o změně projektu pro české Lead partnery
VD 62024 (verze 06/18)
Lead Partner tímto tiskopisem oznamuje změny v projektu. Oznámení je třeba vyplnit dvojjzayčně a zaslat na Saskou rozvojovou banku. V zásadě lze podat jedno oznámení o změně projektu ročně (viz Všeobecné smluvní podmínky, čl. VIII).
Příloha č. 4
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (verze 08/19)
Toto Rozhodnutí je vydáváno jednotlivě pro každého partnera po schválení dotace ze Státního rozpočtu ČR a po podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace (distribuce přes kontrolora dle čl. 23)
Příloha č. 5
Identifikace bankovního účtu příjemce dotace pro proplácení prostředků státního rozpočtu
Vyplní KP po obdržení Rozhodnutí a předá kontrolorovi dle čl. 23.
Prostředky SR obdrží KP přímo na tento účet.
Příloha č. 6
Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020
(verze 4 s účinností od 1. 5. 2017)
Metodický pokyn definuje základní povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Příloha č. 7
Tabulka odvodů
Tabulka odvodů stanovuje finanční opravy za nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 8
Zpráva o zajištění udržitelnosti
Předkládají čeští KP, pokud se na ně vztahuje účelové vázání prostředků
Příloha č. 9
Kontakty
Všechny kontakty pracovníků implementačních struktur

Ostatní formuláře relevantní pro české kooperační partnery

Oznámení bankovního spojení Lead partnera
VD 62020 (verze 01/17)
Tento tiskopis vyplní Lead partner po schválení projektu a zašle SAB spolu s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Na zadané bankovní spojení bude SAB vyplácet dotační prostředky všech kooperačních partnerů. Změny bankovního spojení oznamuje Lead partner SAB rovněž za pomoci tohoto tiskopisu.
Udělení souhlasu se zpracováním dat
VD 62002 (Verze 01/17)
Tiskopis je třeba předložit v případě změn osob oprávněných jednat nebo zastupovat kooperačního partnera, kontaktních osob a spolupracovníků podílejících se na projektu (DE 1x originál, CZ 1x originál, 1x kopie).
Užívání dotačního portálu SAB
VD 62021 (verze 01/17)
Formulář slouží ke zřízení, změně nebo zablokování přístupu Lead partnera k dotačnímu portálu SAB.
Oznámení čistých příjmů
VD 62026 (verze 01/17)
Tento formulář slouží k vyčíslení čistých příjmů, jichž bylo dosaženo v průběhu realizace projektu a/nebo po jeho skončení. Více informací v Informačním letáku k určení čistých příjmů .
Náležitosti dokladování Pro účely předkládání výdajů zde naleznete další „Náležitosti dokladování“, které jsou podkladem pro vyhotovení soupisky výdajů.

Formuláře pro německé kooperační partnery

Žádost o platbu s integrovanou soupiskou pro německé kooperační partnery
VD 62010 (verze 01/17)
Legenda k vyplnění soupisky výdajů pro německé kooperační partnery
K vyúčtování projektových výdajů je třeba zaslat německému kontrolorovi vyplněnou a kooperačním partnerem podepsanou žádost o platbu a soupisku výdajů. Neúplně vyplněné žádosti o platbu nemohou být zpracovány. Soupiska výdajů se zasílá jak poštou, tak elektronicky ve formátu Excel na emailovou adresu:
KP_Beleglisten@sab.sachsen.de
Oznámení o změně projektu pro německé lead partnery
VD 62024 (verze 01/17)
3_Lead Partner oznamuje tímto tiskopisem změny v projektu. Zásadně lze podat jedno oznámení o změně projektu ročně (srov. Všeobecné smluvní podmínky, čl. VIII).
Soupiska výdajů k vyúčtování malého projektu pro německé nositele projektů
VD 62012 (verze 01/17)
K vyúčtování projektových výdajů malého projektu je třeba zaslat příslušnému euroregionu vyplněnou soupisku výdajů. Postupujte podle pokynů k vyplnění a soupisku zašlete jak poštou, tak elektronicky ve formátu Excel příslušnému euroregionu.
Pracovní výkaz
VD 62025 (verze 01/18)
Tento tiskopis slouží k zaznamenání hodin odpracovaných na projektu u pracovníků, kteří se na projektu podílejí pohyblivým počtem hodin (srov. Společný realizační dokument, kap. 4.5.2). Formulář se předkládá s každým vyúčtováním německým kontrolorům jako doklad skutečných osobních nákladů.
Plán ročních plateb pro státní nositele projektu Svobodného státu Saska
VD 62022 (verze 01/17)
Tento tiskopis předkládají výhradně státní nositelé projektu Svobodného státu Sasko jako přílohu k Projektové žádosti a případně k Oznámení o změně projektu. Slouží k udání informací k aktuálnímu ročnímu plánu plateb.