Monitorovací výbor

Image

Monitorovací výbor je grémium zodpovědné za monitorování Programu spolupráce a za výběr projektů. Je tvořen stálými členy z České republiky a Svobodného státu Sasko.

Seznam členů Monitorovacího výboru dle čl. 48 odst. 2 Nařízení (EU) 1303/2013

Monitorovací výbor podporuje efektivní a řádné provádění Programu spolupráce tím, že prověřuje pokrok při realizaci Programu a řeší problémy, které by mohly ovlivnit jeho fungování.

Monitorovací výbor dále s konečnou platností rozhoduje o podpoře projektů a o významných změnách již schválených projektů.