Evaluace

Evaluace během programového období (2017–2022)

Evropská unie v čl. 54 odst. 1 a čl. 56 odst. 3 Nařízení (EU) č. 1303/2013 závazně stanovila provedení evaluací během realizace dotačního programu. Tato hodnocení slouží ke zlepšení kvality, efektivnosti a dopadu realizace programu.

Evaluační plán

V Evaluačním plánu Programu spolupráce Česko-Sasko 2014-2020 jsou popsány cíle, obsah, rozsah a metodický a časový rámec plánovaného hodnocení během programového období. Evaluační plán je základem konkrétní podoby hodnocení.

Evaluační zprávy

V rámci průběžné evaluace programu byly schváleny čtyři evaluační zprávy. Doposud byly evaluovány komunikační strategie a implementované postupy a struktury Programu spolupráce. Aktuálně je k dispozici kromě dopadové evaluace 2019 obsahující průběžné hodnocení výsledků a dopadů Programu spolupráce také Závěrečná zpráva hodnocení výsledků a dopadů Programu spolupráce 2022. V 9. kapitole Záverečné zprávy jsou výsledky a dopady shrnuty. Tato kapitola obsahuje také doporučení evaluátorů ohledně
• zaměření na konkrétní přínosy k řešení a pozitivním změnám v příhraniční oblasti,
• zlepšení účinnosti provádění,
• zlepšení sledování výsledků,
které budou zohledněny v novém dotačním období.

Ex-ante evaluace

Úkolem ex-ante evaluace je obsahově podpořit proces přípravy Programu spolupráce, v případě potřeby zvýšit jeho kvalitu a zajistit jasnou intervenční logiku navázanou na strategii Evropa 2020.

Cílem je zlepšit kvalitu a strukturu Programu spolupráce a zvýšit jeho efektivitu a účinnost, a přispět tak k optimálnímu využití prostředků.

Současně s ex-ante evaluací je nezbytné provést posouzení vlivů programu na životní prostředí (SEA). Cílem SEA je popsat předpokládané dopady Programu spolupráce na životní prostředí, posoudit možné alternativy, které by zamezily, omezily či vyvážily negativní dopady na životní prostředí, a zohlednit je v ex-ante evaluaci.

Hodnocení ex-ante bylo ukončeno v lednu 2014, hodnocení vlivu Programu na životní prostředí (SEA) v prosinci 2014.