Právní předpisy

  • Společný realizační dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (znění z 13. prosince 2018).
    Změny vstoupily v platnost dne 21. února 2019. Změny jsme pro Vás shrnuli zde .

  • Programový dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 (znění z 25. března 2020)

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění.

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, v platném znění.

  • Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, oprávena Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/693 ze dne 7. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce.

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, v platném znění.

  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014 ze dne 28. července 2014 , kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů

Strategie

Účelem strategie je popsat informační a komunikační opatření v Programu spolupráce Česko-Sasko 2014-2020.

Komunikační strategie