Aktuální možnosti dotace

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytla EU do Programu spolupráce následující finanční prostředky:

prostředky na podporu projektů 148.489.043 EUR
prostředky technické pomoci pro administraci programu 9.478.024 EUR
Celkem 157.967.067 EUR

Dotační prostředky programu jsou ve všech prioritních osách téměř zcela navázány. V těchto oblastech mohou být ještě podávány žádosti o náhradní projekty:

  • Prioritní osa 3 (vzdělávání): v této prioritní ose jsou vítány projektové žádosti k tématu vzdělávání!
  • Prioritní osa 4 (udržitelná partnerská spolupráce): v této prioritní ose jsou vítány projektové žádosti k rozvoji stávajících a vzniku nových partnerství!
  • Fond malých projektů: dotační prostředky jsou k dispozici ve všech čtyřech euroregionech. Pokud máte nápad na projekt v oblasti přeshraničních setkávání a výměn (projekty people-to-people), jehož výdaje nepřekračují 30.000 EUR, pak je pro Vás fond malých projektů tím správným zdrojem financování. Základní údaje o financování naleznete v rubrice Fond malých projektů. Kompletní informace a poradenství nabízejí sekretariáty FMP v jednotlivých euroregionech.

Žádosti o náhradní projekty

Z realizovaných projektů v prioritních osách 3 a 4 se s největší pravděpodobností část prostředků vrátí do programu, a to ve formě úspor a vratek z nezpůsobilých výdajů. Proto je možné do těchto dvou prioritních os stále podávat žádosti. Monitorovací výbor o těchto žádostech rozhodne jako o náhradních projektech. Postup k náhradním projektům je následující:

  • Náhradní projekty doporučuje Monitorovací výbor (MV) ke schválení standardním způsobem
  • Poskytnutí dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) je možné až v momentě, kdy jsou k dispozici prostředky z úspor a vratek v dostatečné výši.
  • Dotace je v případě dostatečných disponibilních prostředků projektům poskytována v pořadí dle jejich bodového ohodnocení.
  • Realizace projektů je možná nejpozději do 31.12.2022.
  • Náhradní projekty doporučuje MV ke schválení až do hranice odhadnutého potenciálu úspor ukončených projektů (pro prioritní osu 1, 3 a 4 teoretická hranice činí 5 mil. EUR prostředků EFRR; pro prioritní osu 2 je hodnota max.10 mil. EUR).
  • Prostředky ve formě úspor nebo vratek do programu jsou k dispozici v té prioritní ose, ve které je realizován projekt, který tyto prostředky vrací.

Pozastavení příjmu žádostí

Prioritní osy 1 a 2 (rizikový management a přírodní a kulturní dědictví) jsou uzavřené. Podávání žádostí již není možné. V obou prioritních osách jsou vyčerpány jak veškeré dostupné prostředky, tak také finanční rámec pro náhradní projekty. Ověřte prosím možnost získání dotace pro Váš projektový návrh z jiných zdrojů (národní dotační tituly v Česku / Sasku).