Stav realizace Programu

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytla EU do Programu spolupráce následující finanční prostředky:

prostředky na podporu projektů 148.489.043 EUR
prostředky technické pomoci pro administraci programu 9.478.024 EUR
Celkem 157.967.067 EUR

Od začátku Programu spolupráce bylo schváleno 162 projektů v celkovém finančním objemu 149,2 milionu eur. To odpovídá využití rozpočtu programu ve výši 100,5 %. 86,9 % schválených prostředků již bylo vyplaceno. Tím bylo dosaženo úplného navázání finančních prostředků ve všech prioritních osách. Prioritní osy 3 (vzdělávání) a 4 (udržitelná, partnerská spolupráce) jsou v současné době dokonce přezavázkovány nad rámec rozpočtu.

Zastavení příjmu žádostí

Vzhledem k současnému stavu programu rozhodl Monitorovací výbor na svém zasedání dne 9. 12. 2021 o zastavení přijímání žádostí v prioritních osách 3 a 4. Prioritní osy 1 (rizikový management) a 2 (přírodní a kulturní dědictví) jsou uzavřeny již od roku 2016. To znamená, že v Programu spolupráce Sasko - Česká republika 2014–2020 nebudou s okamžitou platností přijímány žádné další projektové žádosti.