Aktuality

Pokyny k ochraně osobních údajů pro klienty a zájemce

zveřejněno 25. 5. 2018

Od 25. 5. 2018 platí ve všech členských státech EU Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). V následujícím informačním listu bychom rádi informovali příjemce dotace a zájemce o dotaci v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 o zpracování jejich osobních údajů a o právech podle předpisů o ochraně dat:

Evaluace během programového období - k dispozici je první evaluační zpráva

zveřejněno 27. 3. 2018

V rámci probíhající evaluace programu byla schválena první evaluační zpráva. Tato zpráva se zabývá komunikační strategií programu. Evaluační tým formuloval sedm doporučení, jak na úrovni programu zlepšit práci s veřejností. Převážná část doporučení bude zohledněna.

Zjistěte více

Změna vyúčtování personálních nákladů německých kooperačních partnerů

V německé verzi záložky Aktuální informace byla ke dni 16. 1. 2018 zveřejněna informace o změně způsobu vyúčtování personálních nákladů německých kooperačních partnerů v případě, že zaměstnávají personál s flexibilně stanoveným úvazkem pro projekt. Tato změna se týká pouze německých kooperačních partnerů, pravidla pro české kooperační partnery se nemění.

Řekněte nám o Vašich akcích!

Image

zveřejněno 5. 1. 2018

Víte, co se děje v ostatních projektech a jestli se ve Vaší blízkosti konají zajímavé akce? My bychom to rádi věděli a řekli to také ostatním! Informujte nás včas o akcích v rámci Vašeho projektu a my je zveřejníme na webové stránce programu. Zaslat nám můžete i elektronický plakát, leták nebo související fotky. Oslovíte tak další možné účastníky a podpoříte efektivnost programu.

Zjistěte více

Pozastavení příjmu žádostí do celé prioritní osy 2

zveřejněno dne 7. 12. 2017

Na svém zasedání ve dnech 5. – 6. 12. 2017 schválil Monitorovací výbor dočasné pozastavení příjmu žádostí pro celou prioritní osu 2 (investiční priority 6b, 6c a 6d).

Žádosti podané od dnešního dne, tj. od 7. 12. 2017, budou zamítnuty.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány, resp. jsou na Společném sekretariátu předloženy další žádosti, nacházející se ve zpracování.

Pozastavení příjmu žádostí do prioritní osy 1, schválené monitorovacím výborem 14.09.2016, zůstává platné.

Žádosti je možné i nadále podávat do prioritní osy 4 a jako náhradní projekty i do prioritní osy 3.

Pozastavení příjmu žádostí v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví“

zveřejněno dne: 15.09.2016

Na svém zasedání dne 14. 9. 2016 v Novém Oldřichově schválil Monitorovací výbor pozastavení příjmu žádostí v:

  • Prioritní ose 1, všechna opatření
  • Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví:
    • Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
    • Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
    • Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.

Rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od dnešního dne, tj. od 15. 9. 2016, budou podané žádosti zamítnuty.

Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: