Aktuality

19. 11. 2020 Sdělení projektovým partnerům

Po létě, kdy přeshraničním kontaktům téměř nic nebránilo, se s podzimem bohužel opět vrátila omezení možností cestování a setkávání se ve spojitosti s pandemií koronaviru. Zavedená preventivní a ochranná opatření opět komplikují realizaci Programu spolupráce Česko – Sasko 2014–2020.

Jsme si vědomi toho, že momentální situace může narušit i průběh Vašeho projektu. Proto Vám chceme představit možnosti, jak dopady omezení na Váš projekt zmírnit.

Můžete kdykoli kontaktovat Společný sekretariát ( kontakt@sn-cz2020.eu ), resp. příslušného národního kontrolora. Každou situaci posoudíme individuálně a na základě vzájemné dohody nalezneme řešení.

1 Obecná pravidla

Níže uvedená opatření nepředstavují žádnou změnu stávajícího právního rámce pro realizaci projektů spolupráce, který je definován ve Smlouvě o poskytnutí dotace, Společném realizačním dokumentu, v pravidlech pro zadávání zakázek a v relevantních nařízeních Evropské unie.

Opatření slouží pouze ke zmírnění negativních dopadů krize COVID-19 na realizaci programu.

Pokud chcete tato opatření využít, je třeba, abyste věrohodně popsali a zdokumentovali dopady omezení souvisejících s koronavirem na situaci ve Vašem projektu. Z dokumentace musí být patrné, že jste nemohli zamezit vzniku nákladů a že jste vědomě podnikli vše pro to, abyste se vzniklým nákladům vyhnuli nebo je alespoň minimalizovali. Příslušnou dokumentaci předejte spolu s vyúčtováním výdajů svému kontrolorovi (SAB nebo CRR). Při hodnocení stavu věci se bude v prvé řadě přihlížet k úspěšnosti projektu jako celku. K tomu patří uskutečnění aktivit, dosažení projektových cílů a výsledků projektu (indikátorů).

2 Realizace projektových aktivit

 • Pro aktivity, které se z důvodu aktuálních omezení nemohou konat v plánované formě, využijte alternativní formáty (např. videokonference, hybridní akce, e-Learning atd.) Smysl a účel aktivit je přitom třeba dodržet. Změnu formátu akce s námi prosím předem dohodněte (s SAB nebo s CRR).

 • Pro aktivity, které se z objektivních důvodů nemohou konat v alternativní podobě, resp. ve schválené době realizace projektu, nalezneme společně individuální řešení.

 • Pokud jsou nutné celkové změny projektu, musí je LP oznámit SAB před koncem doby realizace projektu.

  O změnách, které nemají zásadní dopad na dosažení projektových cílů (např. odložení akcí na pozdější termín, změna formátu akce, prodloužení doby realizace projektu za účelem realizace naplánovaných aktivit), rozhoduje příslušný orgán (SAB nebo CRR).

  O zásadních změnách, jako např. o navýšení prostředků nebo o změnách projektových aktivit, které mají vliv na dosažení projektových cílů, rozhoduje Monitorovací výbor.

3 Způsobilost výdajů na projektové aktivity

 • Pokud Vám vznikly náklady na realizaci projektových aktivit, které nemohly být kvůli koronavirovým opatřením zcela nebo z části zrealizovány (jako např. platba nájmu za prostory i přes zrušenou akci, cestovní náklady, nemožnost refundace již zaplacených účastnických poplatků ze strany pořadatele, stornovací poplatky), můžete na tyto výdaje obdržet dotaci.

  V případě, že Vám byly vzniklé náklady proplaceny či vyrovnány jinou cestou (např. pojištěním, příspěvkem v rámci tzv. kurzarbeitu atd.), je třeba tuto skutečnost oznámit kontrolorovi (SAB nebo CRR). Způsobilé náklady pak budou sníženy o částku poskytnutou třetí stranou.

 • Výdaje vzniklé v souvislosti s realizací projektových aktivit v alternativním formátu (např. pořízení techniky pro konání online schůzek či e-learningu apod.), mohou být uznány jako způsobilé, pokud je patrný zřejmý přínos k naplnění cílů projektu a není přesažena celková výše způsobilých nákladů dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Nezbytnost vzniklých výdajů je třeba dostatečně zdokumentovat a odůvodnit. Na bodu 2, druhé odrážce se tímto však nic nemění.

 • Výdaje za pořízené produkty či služby (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původně plánované pro projektové aktivity, které žadatel nyní pro projekt nevyužije, ale které může využít později na jinou aktivitu mimo projekt, jsou nezpůsobilé.

 • Při vyúčtování osobních nákladů za období, během kterých jsou v platnosti koronavirová omezení, věnujte prosím zvláštní pozornost popisu obsahu projektových aktivit v monitorovací zprávě. Vyhnete se tak následným dotazům a případným sankcím.

4 Lhůty pro kontrolu

 • Informujte svého kontrolora (SAB nebo CRR), pokud nejste schopni dodržet stanovené lhůty. Kontrolor s Vámi dojedná nový termín.

 • V případě, že urgentně potřebujete vyplacení prostředků, oznamte to svému kontrolorovi. Kontrola Vámi předložené soupisky bude v rámci možností časově uspíšena, případně dostanete možnost předložit dodatečnou Žádost o platbu mimo domluvený harmonogram.

5 Fond malých projektů

Pro příjemce v rámci malých projektů platí obdobná ustanovení jako ve výše uvedených odstavcích 1 až 4, přičemž jednotlivá hlášení a informace musí být předloženy příslušnému euroregionu. V případě dalších dotazů doporučujeme spojit se s příslušným projektovým sekretariátem Vašeho euroregionu.

17. 11. 2020 EUREGIO EGRENSIS | Online jazyková soutěž

Euroregion EUREGIO EGRENSIS vyhlašuje online jazykovou soutěž s cílem podpořit jazykovou výměnu obzvláště v blízkosti hranic a nabídnout platformu pro kreativní nápady.

Soutěž je zaměřena na ty, jež rádi pracují s dětmi a baví je česko-německá jazyková výměna, tudíž na vychovatele*ky, jazykové animátory*ky a zprostředkovatele*ky, učitele*ky, studenty*ky a všechny angažující se ve zprostředkovávání jazyka v česko-německém kontextu.

Uzávěrka přihlášek je 27. listopadu 2020.

Více informací najdete na webových stránkách EUREGIA EGRENSIS nebo v dvojjazyčné pozvánce.

7. 9. 2020 Virtuální výstava k 30. výročí Interregu je přístupná online

Image

Celý rok 2020 se nese ve znamení 30. výročí Interregu a spolupráce ve všech jejích formách. U příležitosti svého výročí uspořádal Interreg mj. i virtuální výstavu, kterou si můžete jednoduše prohlédnout online . Výstava sestává ze 41 plakátů vybraných přeshraničních, transnacionálních, meziregionálních a dalších projektů vzniklých v rámci Interregu. Projekty jsou rozděleny do tří kategorií: Youth Cooperation, We All Have a Neighbour, A Green Europe. Mezi prezentovanými projekty se nachází i náš česko-saský projekt Silní sousedé (Strong Neighbours), což nás samozřejmě moc těší.

Jako doplněk k virtuální výstavě si můžete stáhnout shrnující E-Book .

Kromě výstavy naleznete na webových stránkách Interregu tematicky specifikované podcasty (Evropané příští generace, Sousedé, Zelená Evropa), videa a články a dozvíte se o plánovaných akcích EU. V říjnu se např. konají 18. Evropský týden regionů a měst a Zelený týden EU.

27. 7. 2020 Hlášení informací o skalních sesuvech a pádech kamenů v Česko-Saském Švýcarsku díky aplikaci Georisks pro mobilní telefony

V rámci přeshraničního projektu "Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří" , financovaného z Programu spolupráce Česko-Sasko, byla vyvinuta bezplatná aplikace pro chytré telefony umožňující široké veřejnosti podat informace o skalních sesuvech, pádech kamenů atp. Cílem je vytvoření lepšího přehledu geologických rizik v Labském pískovcovém pohoří. Odborná část je realizována projektovými partnery z Univerzity Karlovy v Praze a TU Bergakademie Freiberg ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie a dalšími partnery. Průzkumy jsou zaměřeny na potřeby úřadů i široké veřejnosti.

Česko-německá aplikace Georisks je ke stažení pro iOS v App Store a pro Android v Google Play.

Jednoduše klikněte na mapu a vyberte položky v příslušných kategoriích. Můžete také napsat připomínky a sdílet fotografie. Data budou anonymně přenesena do databanky projektu, kde budou Vaše informace zpracovány a doplněny, popř. opraveny.

Více informací o projektu a o aplikaci naleznete na následujících internetových stránkách http://elbe-labe-georisiko.eu/cs/.

14. 7. 2020 Náš projekt „Řemesla v Trojzemí“ součástí podcastu Interregu

Interreg k poslechu

Image

Interregu bude letos 30 let. Při této příležitosti představuje Evropská komise v anglickojazyčném podcastu „To je Evropa“ („This is Europe“) na pokračování úspěšné projekty spolupráce. Po prvních dvou dílech „Zelená Evropa“ („A Green Europe“) a „Sousedé“ („Neighbours“) se třetí díl věnuje tématu „Příští generace Evropanů“ („The Next Generation of Europeans“). Podcast začíná naším projektem „Řemesla v Trojzemí“. Poslechněte si zde zajímavou zprávu (délka cca 18 min.) kooperačních partnerů o společném životě a učení příští generace Evropanů v česko-německo-polském Trojzemí a o řemeslech typických pro tento region. Učitel základní školy Kamil Prisching vás přizve na přeshraniční školní den. Němečtí žáci navštíví svou partnerskou školu v České republice a dostává se jim rychlokurzu všeho – od tradičního chovu ovcí až k robotice – samozřejmě vše dvojjazyčně.

V druhé a třetí epizodě představil podcast dva projekty z programu Lotyšsko – Litva – Bělorusko a programu Severní periferie – Arktika (Northern Periphery and Arctic Programme).

#ThisIsEurope , #Interreg30 , #euinmyregion , @InteractEU , @RegioInterreg

8. 7. 2020 Projekt ProFit získal Evropskou jazykovou cenu LABEL 2020

Image

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Dům zahraniční spolupráce v Praze vyhlašuje tuto cenu každoročně. V letošním roce vybírala odborná porota z celkem 46 přihlášených projektů. Druhým i třetím kolem se spolu s dalšími 6 vítěznými projekty probojoval i projekt „ProFit.“

Slavnostní předávání ocenění proběhne 24. září ve Velkém zrcadlovém sále na Ministerstva školství a tělovýchovy v Praze.

Více informací zde:
https://www.dzs.cz/

© Helena Neumannová

19. 6. 2020 Doporučení k doložení účasti na virtuálních akcích

Jako doklad o účasti na videokonferencích a online školeních nám můžete zaslat systémem vytvořené protokoly k Vaší virtuální akci nebo případně printscreen obrazovky se všemi (vyjmenovanými) účastníky doplněné o datum a čas. Prosíme, potvrďte nám jako projektoví partneři účast dotyčných osob Vaším podpisem.

Dbejte prosím na předpisy o ochraně osobních údajů a zajistěte si také souhlas účastníků s tím, že bude v případě potřeby použit printscreen obrazovky jako projektový doklad při vyúčtování.

15. 6. 2020 Ukončeno online dotazníkové šetření

5. června 2020 bylo úspěšně ukončeno online dotazníkové šetření zacílené na přípravu budoucího Programu spolupráce Česká republika – Sasko. Šetření se účastnilo přes 500 institucí a občanů z obou zemí. Děkujeme Vám za Váš příspěvek a za Vaši podporu při dalším plánování programu.

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určené mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

 • doba stáže 2-6 měsíců
 • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
 • výpomoc při hledání ubytování
 • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations