Aktuality

7. 9. 2020 Virtuální výstava k 30. výročí Interregu je přístupná online

Image

Celý rok 2020 se nese ve znamení 30. výročí Interregu a spolupráce ve všech jejích formách. U příležitosti svého výročí uspořádal Interreg mj. i virtuální výstavu, kterou si můžete jednoduše prohlédnout online . Výstava sestává ze 41 plakátů vybraných přeshraničních, transnacionálních, meziregionálních a dalších projektů vzniklých v rámci Interregu. Projekty jsou rozděleny do tří kategorií: Youth Cooperation, We All Have a Neighbour, A Green Europe. Mezi prezentovanými projekty se nachází i náš česko-saský projekt Silní sousedé (Strong Neighbours), což nás samozřejmě moc těší.

Jako doplněk k virtuální výstavě si můžete stáhnout shrnující E-Book .

Kromě výstavy naleznete na webových stránkách Interregu tematicky specifikované podcasty (Evropané příští generace, Sousedé, Zelená Evropa), videa a články a dozvíte se o plánovaných akcích EU. V říjnu se např. konají 18. Evropský týden regionů a měst a Zelený týden EU.

27. 7. 2020 Hlášení informací o skalních sesuvech a pádech kamenů v Česko-Saském Švýcarsku díky aplikaci Georisks pro mobilní telefony

V rámci přeshraničního projektu "Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří" , financovaného z Programu spolupráce Česko-Sasko, byla vyvinuta bezplatná aplikace pro chytré telefony umožňující široké veřejnosti podat informace o skalních sesuvech, pádech kamenů atp. Cílem je vytvoření lepšího přehledu geologických rizik v Labském pískovcovém pohoří. Odborná část je realizována projektovými partnery z Univerzity Karlovy v Praze a TU Bergakademie Freiberg ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie a dalšími partnery. Průzkumy jsou zaměřeny na potřeby úřadů i široké veřejnosti.

Česko-německá aplikace Georisks je ke stažení pro iOS v App Store a pro Android v Google Play.

Jednoduše klikněte na mapu a vyberte položky v příslušných kategoriích. Můžete také napsat připomínky a sdílet fotografie. Data budou anonymně přenesena do databanky projektu, kde budou Vaše informace zpracovány a doplněny, popř. opraveny.

Více informací o projektu a o aplikaci naleznete na následujících internetových stránkách http://elbe-labe-georisiko.eu/cs/.

14. 7. 2020 Náš projekt „Řemesla v Trojzemí“ součástí podcastu Interregu

Interreg k poslechu

Image

Interregu bude letos 30 let. Při této příležitosti představuje Evropská komise v anglickojazyčném podcastu „To je Evropa“ („This is Europe“) na pokračování úspěšné projekty spolupráce. Po prvních dvou dílech „Zelená Evropa“ („A Green Europe“) a „Sousedé“ („Neighbours“) se třetí díl věnuje tématu „Příští generace Evropanů“ („The Next Generation of Europeans“). Podcast začíná naším projektem „Řemesla v Trojzemí“. Poslechněte si zde zajímavou zprávu (délka cca 18 min.) kooperačních partnerů o společném životě a učení příští generace Evropanů v česko-německo-polském Trojzemí a o řemeslech typických pro tento region. Učitel základní školy Kamil Prisching vás přizve na přeshraniční školní den. Němečtí žáci navštíví svou partnerskou školu v České republice a dostává se jim rychlokurzu všeho – od tradičního chovu ovcí až k robotice – samozřejmě vše dvojjazyčně.

V druhé a třetí epizodě představil podcast dva projekty z programu Lotyšsko – Litva – Bělorusko a programu Severní periferie – Arktika (Northern Periphery and Arctic Programme).

#ThisIsEurope , #Interreg30 , #euinmyregion , @InteractEU , @RegioInterreg

8. 7. 2020 Projekt ProFit získal Evropskou jazykovou cenu LABEL 2020

Image

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Dům zahraniční spolupráce v Praze vyhlašuje tuto cenu každoročně. V letošním roce vybírala odborná porota z celkem 46 přihlášených projektů. Druhým i třetím kolem se spolu s dalšími 6 vítěznými projekty probojoval i projekt „ProFit.“

Slavnostní předávání ocenění proběhne 24. září ve Velkém zrcadlovém sále na Ministerstva školství a tělovýchovy v Praze.

Více informací zde:
https://www.dzs.cz/

© Helena Neumannová

19. 6. 2020 Doporučení k doložení účasti na virtuálních akcích

Jako doklad o účasti na videokonferencích a online školeních nám můžete zaslat systémem vytvořené protokoly k Vaší virtuální akci nebo případně printscreen obrazovky se všemi (vyjmenovanými) účastníky doplněné o datum a čas. Prosíme, potvrďte nám jako projektoví partneři účast dotyčných osob Vaším podpisem.

Dbejte prosím na předpisy o ochraně osobních údajů a zajistěte si také souhlas účastníků s tím, že bude v případě potřeby použit printscreen obrazovky jako projektový doklad při vyúčtování.

15. 6. 2020 Ukončeno online dotazníkové šetření

5. června 2020 bylo úspěšně ukončeno online dotazníkové šetření zacílené na přípravu budoucího Programu spolupráce Česká republika – Sasko. Šetření se účastnilo přes 500 institucí a občanů z obou zemí. Děkujeme Vám za Váš příspěvek a za Vaši podporu při dalším plánování programu.

9. 4. 2020 Sdělení projektovým partnerům

Milí projektoví partneři!

Propuknutí pandemie COVID-19 ovlivňuje nečekanou a čím dál větší měrou fungování Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2014–2020. Jsme si vědomi toho, že momentální situace může narušit průběh i Vašeho projektu, protože některé plánované aktivity jsou realizovatelné jen v omezeném rozsahu, případně nejsou realizovatelné vůbec. Proto by Vám Řídící orgán a Národní orgán rády představily možnosti, jak dopad krize COVID-19 na Váš projekt zmírnit.

V každém případě je nutné kontaktovat Společný sekretariát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. Vaše národní Kontrolory. Každá situace bude posuzována individuálně a pro každou se po poradě s Vámi nalezne řešení.

1. Úvodem

Níže uvedená ulehčení nepředstavují žádnou změnu stávajícího právního rámce v realizaci partnerských projektů. Slouží pouze ke snížení negativních dopadů krize COVID-19 na realizaci programu.

Chcete-li využít některých z uvedených možností ulehčení, je Vaší povinností důvěryhodně doložit souvislost mezi aktuálním stavem Vašeho projektu a krizí kolem koronaviru. Musíte doložit či prokázat, že jste neměli možnost ovlivnit výši nákladů a že jste vědomě podnikli vše pro to, abyste se vzniklým nákladům vyhnuli, nebo je alespoň minimalizovali. Příslušnou dokumentaci můžete předat spolu s vyúčtováním výdajů Kontrolorovi (SAB nebo CRR). Při hodnocení stavu věci se bude v prvé řadě přihlížet k úspěchu projektu jako celku. K tomu patří realizace aktivit, dosažení projektových cílů a výsledky projektu.

Ustanovení a nařízení Smlouvy o poskytnutí dotace a Společného realizačního dokumentu včetně zadávání veřejných zakázek a příslušných nařízení Evropské unie platí i za těchto ztížených podmínek.

2. Způsobilost výdajů v aktivitách projektů

 • Pokud Vám vznikly náklady na realizaci projektových aktivit, které mohly nebo mohou být kvůli krizi COVID-19 zrealizovány jen zčásti (jako např. platba nájmu za prostory navzdory zrušené akci, cestovní náklady, nemožnost refundace již zaplacených účastnických poplatků ze strany pořadatele, stornovací poplatky), mohou být tyto výdaje dotovány.
 • V případě, že Vám byly vzniklé náklady proplaceny či vyrovnány jinou cestou (např. pojištěním, příspěvkem na práci na zkrácený úvazek atd.), je třeba toto oznámit SAB. Způsobilé náklady pak budou sníženy o částku poskytnutou třetí stranou.
 • Výdaje, které by mohly vzniknout realizací projektových aktivit v alternativním formátu (např. online meetingy, e-learning apod.), musí významnou měrou přispět k projektovým cílům. Je rovněž nezbytné tyto aktivity dostatečně zdokumentovat a odůvodnit.
 • Výdaje za pořízené produkty či služby (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původně plánované pro projektové aktivity, kterých žadatel kvůli krizi COVID-19 na projekt nevyužije, ale může jich využít později na jinou aktivitu mimo projekt, jsou nezpůsobilé.

3. Realizace projektových aktivit

 • Změny projektu jako celku musí Lead partner oznámit SAB, a to před koncem doby realizace projektu.
 • O změnách, které nemají zásadní dopad na dosažení projektových cílů (např. odložení akcí, změna formátu akce, jako např. „online“ místo prezenční formy, prodloužení doby realizace projektu za účelem realizace naplánovaných aktivit), rozhoduje SAB.
 • O zásadních změnách, jako např. o změně plánu výdajů a financování nebo o změně projektových aktivit, které by významně narušily dosažení projektových cílů, rozhoduje Monitorovací výbor.
 • Projektové aktivity, které nemohly být zrealizovány, ale jsou přesto pro dosažení projektových cílů nezbytné, se uskuteční dodatečně, nebo pro ně bude po domluvě se Saskou rozvojovou bankou (SAB) nalezeno náhradní řešení.
 • Na tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že i v případě pozměněných projektových aktivit musí být dodržována ustanovení a pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle Smlouvy o poskytnutí dotace a Společného realizačního dokumentu, pokud se změny tohoto dotýkají.

4. Lhůty

 • Informujte svého Kontrolora (SAB nebo CRR), pokud lhůtu nejste schopni dodržet. Kontrolor s Vámi dojedná nový termín.
 • V případě, že urgentně potřebujete vyplacení prostředků, oznamte to svému Kontrolorovi. Vaše předložené vyúčtování obdrží novou lhůtu, nebo budete požádáni o zaslání dodatečné Žádosti o platbu.

5. Fond malých projektů

Pro příjemce Fondu malých projektů platí obdobná ustanovení jako ve výše uvedených odstavcích, přičemž jednotlivá hlášení a informace musí být předloženy příslušnému euroregionu. V případě dalších dotazů doporučujeme spojit se s příslušným projektovým sekretariátem Vašeho euroregionu.

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určené mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

 • doba stáže 2-6 měsíců
 • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
 • výpomoc při hledání ubytování
 • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations