Aktuality

11. 05. 2020 Příprava Programu spolupráce 2021–2027 (INTERREG VI A) byla zahájena

Práce na přípravě nového Programu spolupráce 2021–2027 byly zahájeny.

Základ tvoří Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi sousedními zeměmi, které bylo podepsáno 14. listopadu 2018.

Společným memorandem bylo mj. ujednáno, že funkci Řídícího orgánu převezme i nadále saská strana. Ministerstvo pro regionální rozvoj České republiky bude Národním orgánem i v novém dotačním období 2021–2027.

V roce 2019 byla ustavena binacionální redakční skupina, jejíž členy jsou vedle Řídícího a Národního orgánu jak zástupci saských ministerstev, českých krajů a obchodních a sociálních partnerských institucí, tak zástupci euroregionů obou zemí. Redakční skupině předsedá Řídící orgán. Členové redakční skupiny pracují podle principu mluvčích a při koncipování Programu spolupráce Řídící a Národní orgán podporují.

Svou práci zahájila redakční skupina hlasováním o tematickém zaměření budoucího Programu spolupráce, tzn. o předmětech podpory. Zároveň byly zohledněny také poznatky socioekonomické analýzy , výsledky rozhovorů, resp. tematických workshopů s regionálními experty a zainteresovanými stranami obou zemí, stejně jako doporučení Evropské komise týkající se možných předmětů podpory.

Do 5. června 2020 probíhá online dotazníkové šetření za účelem získání informací o plánovaných přeshraničních aktivitách či projektových nápadech. Účastníci dotazníkového šetření se tak mohou významně podílet na utváření programu.

Další příprava programu závisí na rozhodnutích na evropské úrovni. Programový dokument bude možné dokončit a podat ke schválení Evropské komisi teprve po uzavření vyjednávání o Víceletém finančním rámci (VFR) a návrzích nařízení.

09.04.2020 Sdělení projektovým partnerům

Milí projektoví partneři!

Propuknutí pandemie COVID-19 ovlivňuje nečekanou a čím dál větší měrou fungování Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2014–2020. Jsme si vědomi toho, že momentální situace může narušit průběh i Vašeho projektu, protože některé plánované aktivity jsou realizovatelné jen v omezeném rozsahu, případně nejsou realizovatelné vůbec. Proto by Vám Řídící orgán a Národní orgán rády představily možnosti, jak dopad krize COVID-19 na Váš projekt zmírnit.

V každém případě je nutné kontaktovat Společný sekretariát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. Vaše národní Kontrolory. Každá situace bude posuzována individuálně a pro každou se po poradě s Vámi nalezne řešení.

1. Úvodem

Níže uvedená ulehčení nepředstavují žádnou změnu stávajícího právního rámce v realizaci partnerských projektů. Slouží pouze ke snížení negativních dopadů krize COVID-19 na realizaci programu.

Chcete-li využít některých z uvedených možností ulehčení, je Vaší povinností důvěryhodně doložit souvislost mezi aktuálním stavem Vašeho projektu a krizí kolem koronaviru. Musíte doložit či prokázat, že jste neměli možnost ovlivnit výši nákladů a že jste vědomě podnikli vše pro to, abyste se vzniklým nákladům vyhnuli, nebo je alespoň minimalizovali. Příslušnou dokumentaci můžete předat spolu s vyúčtováním výdajů Kontrolorovi (SAB nebo CRR). Při hodnocení stavu věci se bude v prvé řadě přihlížet k úspěchu projektu jako celku. K tomu patří realizace aktivit, dosažení projektových cílů a výsledky projektu.

Ustanovení a nařízení Smlouvy o poskytnutí dotace a Společného realizačního dokumentu včetně zadávání veřejných zakázek a příslušných nařízení Evropské unie platí i za těchto ztížených podmínek.

2. Způsobilost výdajů v aktivitách projektů

 • Pokud Vám vznikly náklady na realizaci projektových aktivit, které mohly nebo mohou být kvůli krizi COVID-19 zrealizovány jen zčásti (jako např. platba nájmu za prostory navzdory zrušené akci, cestovní náklady, nemožnost refundace již zaplacených účastnických poplatků ze strany pořadatele, stornovací poplatky), mohou být tyto výdaje dotovány.
 • V případě, že Vám byly vzniklé náklady proplaceny či vyrovnány jinou cestou (např. pojištěním, příspěvkem na práci na zkrácený úvazek atd.), je třeba toto oznámit SAB. Způsobilé náklady pak budou sníženy o částku poskytnutou třetí stranou.
 • Výdaje, které by mohly vzniknout realizací projektových aktivit v alternativním formátu (např. online meetingy, e-learning apod.), musí významnou měrou přispět k projektovým cílům. Je rovněž nezbytné tyto aktivity dostatečně zdokumentovat a odůvodnit.
 • Výdaje za pořízené produkty či služby (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původně plánované pro projektové aktivity, kterých žadatel kvůli krizi COVID-19 na projekt nevyužije, ale může jich využít později na jinou aktivitu mimo projekt, jsou nezpůsobilé.

3. Realizace projektových aktivit

 • Změny projektu jako celku musí Lead partner oznámit SAB, a to před koncem doby realizace projektu.
 • O změnách, které nemají zásadní dopad na dosažení projektových cílů (např. odložení akcí, změna formátu akce, jako např. „online“ místo prezenční formy, prodloužení doby realizace projektu za účelem realizace naplánovaných aktivit), rozhoduje SAB.
 • O zásadních změnách, jako např. o změně plánu výdajů a financování nebo o změně projektových aktivit, které by významně narušily dosažení projektových cílů, rozhoduje Monitorovací výbor.
 • Projektové aktivity, které nemohly být zrealizovány, ale jsou přesto pro dosažení projektových cílů nezbytné, se uskuteční dodatečně, nebo pro ně bude po domluvě se Saskou rozvojovou bankou (SAB) nalezeno náhradní řešení.
 • Na tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že i v případě pozměněných projektových aktivit musí být dodržována ustanovení a pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle Smlouvy o poskytnutí dotace a Společného realizačního dokumentu, pokud se změny tohoto dotýkají.

4. Lhůty

 • Informujte svého Kontrolora (SAB nebo CRR), pokud lhůtu nejste schopni dodržet. Kontrolor s Vámi dojedná nový termín.
 • V případě, že urgentně potřebujete vyplacení prostředků, oznamte to svému Kontrolorovi. Vaše předložené vyúčtování obdrží novou lhůtu, nebo budete požádáni o zaslání dodatečné Žádosti o platbu.

5. Fond malých projektů

Pro příjemce Fondu malých projektů platí obdobná ustanovení jako ve výše uvedených odstavcích, přičemž jednotlivá hlášení a informace musí být předloženy příslušnému euroregionu. V případě dalších dotazů doporučujeme spojit se s příslušným projektovým sekretariátem Vašeho euroregionu.

26.3.2020 Interreg Podcast "To je Evropa"

Interreg k zaposlouchání: Zveřejněn první díl podcastu „To je Evropa“

Interreg v tomto roce bude mít 30-leté výročí. Při této příležitosti představuje nová řada podcastu v angličtině „To je Evropa“ („This is Europe“) Evropské komisi úspěšné kooperační projekty. „To je Evropa“ Vás zve na okružní jizdu Evropou. Uslyšíte osobní příběhy o lidech, jejichž život změnila přeshraniční spolupráce.

V traileru (Odkaz k podcastové řadě: https://this-is-europe.simplecast.com/ ) se o podcastové řadě dozvíte více.

První díl se věnuje tématu „Zelenější Evropa“. (Odkaz https://interreg.eu/interreg-highlights/podcasts/interreg-in-audio-the-first-episode-of-the-this-is-europe-podcast-takes-you-to-a-greener-europe/ )

V září 2020 se bude vysílat podcastový příběh o česko-saském projektu spolupráce „Řemesla v Trojmezí“. Budeme Vás informovat!

23.03.2020 Aktuální informace ke Koronaviru

Milí projektoví partneři,

z důvodu aktuálního dynamického šíření koronaviru (SARS-CoV-2) nařídily veřejné instituce přísná opatření. Tato opatření mají chránit jak Vaší bezpečnosti a zdraví, tak i rodinných příslušníků, kolegů a Vašich zákazníků a snížit rychlost šíření viru.

Opatření se zaměřují např. na

 • rozsáhlá omezení vycházení,
 • zákaz služebních cest,
 • zákaz akcí a
 • přechodné uzavření téměř veškerých veřejných a soukromých institucí.

Opatření mohou omezit i Vaše aktivity projektu příp. vytvořit nepředvídatelné výdaje (např. stornopoplatky). Spojte se neprodleně s námi, pokud zjistíte, že z důvodu aktuální situace není možno Váš projekt realizovat podle plánu. Aktuální stav s Vámi společně projednáme a nalezneme pro Váš projekt řešení.

Rádi Vás podpoříme!

Váš tým SAB

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás! – ZMĚNA

Chtěli bychom Vám poděkovat za Váš zájem o námi plánované workshopy, které se měly konat dne 16. 3. 2020 v Liberci, 23. 3. 2020 v Plesné, 24. 3. 2020 ve Freibergu a 21. 4. 2020 v Drážďanech. Kvůli přijatým opatřením proti šířícímu se koronaviru se workshopy nyní konat nebudou. Náhradní termín bude stanoven později. Prosíme o pochopení.

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

Milí příznivci přeshraniční spolupráce, máme velkou radost z Vašeho úctyhodného zájmu o naše workshopy. Ty v Liberci (16. 3. 2020) a v Plesné (23. 3. 2020) mají oba již zcela vyčerpanou kapacitu. Ve Freibergu (24. 3. 2020) a v Drážďanech (21. 4. 2020) je ještě několik míst volných. Moc rádi Vás tam uvidíme!

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

 • Máte zajímavý nápad na přeshraniční projekt?
 • Hledáte v Sasku partnera pro tento projektový záměr?

Pokud ano, jsou pro Vás naše workshopy to pravé! Poznejte další příznivce přeshraniční spolupráce, poraďte se se zkušenými kooperačními partnery a společně rozviňte nápady na nové – velké či malé projekty. V prioritních osách 3 vzdělávání a 4 partnerská spolupráce jsou pro nové projekty ještě finanční prostředky.

Workshopy jsou společnou iniciativou Společného sekretariátu, euroregionů a krajů.

Kdy a kde?

 • Euroregion Neisse-Nisa-Nysa:
  • 16.3.2020 v 10:30 hodin
  • Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
 • EUREGIO EGRENSIS:
  • 23.3.2020 v 11:00 hodin
  • Městské kulturní středisko Plesná, Náměstí Svobody 52, 351 35 Plesná
 • Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří:
  • 24.3.2020 v 11:30 hodin
  • Zentrum für Innovation und Unternehmertum (GIZEF), Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg
 • Euroregion Elbe/Labe:
  • 21.4.2020 v 11:30 hodin
  • Kulturrathaus Dresden, Königstraße 15, 01097 Dresden

Workshopy budou probíhat u čtyř informačních stánků. Témata jsou:

 • 1. Fond malých projektů: podmínky pro poskytnutí dotace a postup
 • 2. Velké projekty: podmínky pro poskytnutí dotace a postup
 • 3. Úspěšné projekty: výsledky projektů „naživo“, odborná konzultace a předání zkušeností od stávajících příjemců
 • 4. NOVĚ: rychlý test: přijďte se svými projektovými nápady a zkonzultujte je s námi ihned!

Na každém informačním stánku Vám rádi zdarma poradíme v obou jazycích a zodpovíme Vaše otázky.

Občerstvení je zajištěno.

Přihlaste se e-mailem na kontakt@sn-cz2020.eu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš Společný sekretariát

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určené mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

 • doba stáže 2-6 měsíců
 • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
 • výpomoc při hledání ubytování
 • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Lhůta pro podání závěrečného vyúčtování

Informace pro všechny kooperační partnery

Každý kooperační partner podá nejpozději tři měsíce po ukončení projektu své závěrečné vyúčtování a podá žádost o poslední výplatu. Po podání závěrečného vyúčtování a žádosti o poslední výplatu již kooperační partner nemůže podat další vyúčtování ani požadovat výplatu. Nárok na výplatu prostředků, které byly schváleny, ale o jejichž výplatu nebylo včas požádáno, zaniká.

Více informací pro Lead partnery naleznete zde.

Více informací pro projektové partnery naleznete zde.

Zveřejněno 13. 1. 2020

Byl zveřejněn nový metodický pokyn pro české kooperační partnery

Od 27. září 2019 je v platnosti další Metodický pokyn (č. 5) upravující aktuální verzi Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP, verze 5). Všechny příručky a metodické pokyny naleznete zde .

První dobrovolník IVY ve Společném sekretariátu

Prvního května 2019 jsem se stala členem Společného sekretariátu SAB, který se soustředí na přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. První den jsem dorazila brzkým vlakem z Prahy a byla srdečně přijata jak vedoucí oddělení, tak celým týmem.

Po velmi krátkém čase jsem zjistila, že přestože se pracuje v oddělených kancelářích, probíhá komunikace mezi členy týmu skrz vždy otevřené dveře a atmosféra v týmu funguje přesně tak, jak by dle mého názoru měla fungovat i přeshraniční spolupráce. V tomto duchu jsou zde realizovány česko-saské projekty a díky tomu jsou nepřetržitě posilovány principy solidarity, soudržnosti a propojení mezi těmito dvěma regiony.

Již během prvních dvou týdnů, které jsem ve Společném sekretariátu strávila, jsem se naučila spoustu o tom, jak jsou připravovány prezentace projektů, kdo rozhoduje o jejich finanční podpoře, nebo jak se posuzuje, jaký efekt bude mít projekt na celkovou spolupráci a cílové skupiny na obou stranách hranice.

Rovněž jsem byla nadšená, když jsem byla pozvána nejdříve na saské zasedání o přípravě Monitorovacího výboru v budově Saské státní kanceláře a poté o týden později na vlastní česko-saské zasedání Monitorovacího výboru na hradě Mylau.

V kanceláři jsem zodpovědná za webové stránky projektů, což mi poskytuje přehled o podporovaných projektech. Dostávám se tak též do kontaktu s projektovými partnery, díky čemuž mám vhled do vývoje a průběhu každého projektu. Doposud mohu s jistotou říci, že se dobrovolnictví ve Společném sekretariátu jen vyplatí!

Více o iniciativě IVY a aktivitách AEBR/AGEG naleznete v našich Aktualitách .

Veronika Šulcová

Změny Společného realizačního dokumentu v kostce

Od 21. 2. 2019 je na našich stránkách zveřejněn novelizovaný Společný realizační dokument ( znění z 13. 12 2018 ). Změny jsme pro Vás shrnuli zde .