Aktuality

4. 1. 2022 Poslední záznam do deníku projektového manažera

Všechno jednou končí ... A jak vnímala konec projektu GECON projektová manažerka Pavla Růžičková, se můžete dočíst v posledním záznamu do deníku projektového manažera zde .

15. 12. 2021 Zastavení příjmu žádostí

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytla EU do Programu spolupráce následující finanční prostředky:

prostředky na podporu projektů 148.489.043 EUR
prostředky technické pomoci pro administraci programu 9.478.024 EUR
Celkem 157.967.067 EUR

Od začátku Programu spolupráce bylo schváleno 157 projektů v celkovém finančním objemu 149,1 milionu eur. To odpovídá využití rozpočtu programu ve výši 100,4 %. 84,5 % schválených prostředků již bylo vyplaceno. Tím bylo dosaženo úplného navázání finančních prostředků ve všech prioritních osách. Prioritní osy 3 (vzdělávání) a 4 (udržitelná, partnerská spolupráce) jsou v současné době dokonce přezavázkovány nad rámec rozpočtu.

Zastavení příjmu žádostí

Vzhledem k současnému stavu programu rozhodl Monitorovací výbor na svém zasedání dne 9. 12. 2021 o zastavení přijímání žádostí v prioritních osách 3 a 4. Prioritní osy 1 (rizikový management) a 2 (přírodní a kulturní dědictví) jsou uzavřeny již od roku 2016. To znamená, že v Programu spolupráce Sasko - Česká republika 2014–2020 nebudou s okamžitou platností přijímány žádné další projektové žádosti.

Náhradní projekty

Projektové žádosti, které již byly Společnému sekretariátu předloženy, budou řádně zpracovány a připraveny Monitorovacímu výboru k rozhodnutí. Náhradní projekty, které již byly schváleny Monitorovacím výborem, mohou – v závislosti na disponibilitě finančních prostředků - získat Smlouvu o poskytnutí dotace z finančních prostředků vrácených do programu z již realizovaných projektů.

Schválené náhradní projekty musí být zrealizovány nejpozději do 31. 12. 2022, aby byla zajištěna jejich včasná realizace a vyúčtování do konce programového období.

Další možnosti financování

Ve všech čtyřech česko-saských euroregionech jsou stále k dispozici finanční prostředky z Fondů malých projektů (FMP). Informace o financování malých projektů naleznete v části Fond malých projektů. V případě zájmu o podrobné informace nebo o konzultaci se obraťte na příslušné projektové sekretariáty FMP jednotlivých euroregionů.

20. 09. 2021 Common Ground – Společně vytvářet pohraničí

V rámci programu Common Ground – Společně vytvářet pohraničí podporuje nadace Roberta Bosche (Robert Bosch Stiftung) přeshraniční účast obyvatel na utváření a rozvoji jejich regionu. Cílem je vytvořit kulturu participace mezi politikou, státní správou, občanskou společností a místním obyvatelstvem na obou stranách hranice prostřednictvím poradentství k procesům participace občanů a finanční podpory při vytváření participačních struktur.

Kromě občanských sdružení se mohou přihlásit obce, sdružení obcí, okresy z Německa a ze sousedních zemí.

Až osm příhraničních regionů obdrží v počátečním tříletém období finanční prostředky v celkové výši 1,3 milionu EUR. Lhůta pro předložení žádosti je 15. listopadu 2021 a lhůta pro předložení dokumentů k žádosti je 15. února 2022.

Veškeré informace a dokumenty o výzvě k podávání žádostí, postupu podávání žádostí a výběrovém řízení naleznete na internetových stránkách programu (pouze německy a anglicky). Common Ground je program nadace Roberta Bosche, který realizuje Institut pro řízení spolupráce a interdisciplinární výzkum nexus. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na: common.ground@nexusinstitut.de

Novinky k přípravě nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027

Program se intenzivně připravuje. Všechny aktuální informace týkající se nového dotačního období naleznete zde .

29. 1. 2021: 30 let Interregu

V roce 2020 oslavil Interreg své 30. narozeniny. Kvůli pandemii způsobené onemocněním COVID-19 se toto jubileum slavilo online prostřednictvím virtuálních formátů. Nyní byla zveřejněna online brožura „30 years of Interreg: stories of a greener, younger, embracing Europe“. Je v ní prezentován výběr úspěšných, příkladných projektů spolupráce v oblastech životního prostředí, sousedské soudržnosti a mládeže. Oba naše projekty „Silní sousedé“ a „Silní sousedé 2.0“ naleznete na stránce 61.

Zde si můžete prohlédnout brožuru v angličtině:

https://interreg.eu/wp-content/uploads/2020/07/Ebook-Interreg-30-years-projects.pdf

27. 1. 2021 Ani koronavirová pandemie nezabrzdila úspěšně realizovaný program spolupráce se Saskem

Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ke stavu realizace programu

Image

Přeshraniční program spolupráce se Saskem hlásí úspěšný rok 2020. Veškeré peníze programu ve výši 148,5 mil. EUR jsou již přirazeny jednotlivým projektům a proplaceno je již téměř 74 %, tedy více než 109 mil. EUR. S velkým časovým předstihem program splnil pravidlo n+3 za rok 2020 i 2021 a všechny peníze z EU se tak podaří vyčerpat.

„Rok 2020 byl nepochybně mezníkem v programech přeshraniční spolupráce, česko-saský program nevyjímaje. Program se musel vypořádat s „uzamčením ekonomiky“ i zavřením hranic a omezením svobodného pohybu občanů ČR. V některých případech jsme vyšli vstříc žadatelům a prodloužili jsme dobu realizace či individuálně jsme posuzovali a hledali řešení u projektů, aby nebyla ohrozena realizace projektu. S touto výzvou, která skutečně neznala hranic, se program se ctí vyrovnal. Česká republika tak v tomto programu nepřijde o žádné finanční prostředky, které jí byly ze společného rozpočtu EU určeny,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mezi projekty, které byly ukončeny před koronavirovými omezeními a jejichž výsledky mohou sloužit široké veřejnosti, lze zmínit projekty: 4 města zachraňují přes hranice (je třeba obzvlášť vyzdvihnout novostavbu hasičské zbrojnice SDH Liberec – Krásná Studánka a nasazení techniky, která pomáhala při lokální povodni ve Višňové 2020), Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách (Horský klub Lesná v Krušných horách, z. s. zrealizoval repliku hrázděného domu s dobovým vybavením a pořádá řadu kulturních akcí po celý rok), Slow tourismus v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou (obec Pěnčín zrekonstruovala a zpřístupnila dům dr. Kittla – významného místního léčitele), Informační centrum Fláje (Povodí Ohře, s. p. zrealizovalo velmi zajímavý projekt s novým informačním centrem na hrázi údolní nádrže Fláje, kde se návštěvníci mohou seznámit s tímto vodním dílem a problematikou zásobování pitnou vodou).

V roce 2021 se plánuje ukončení dalších zajímavých projektů v oblasti cestovního ruchu např. projekt „Znovuoživené Krušnohoří“, kde najde využití moderní vizualizační technika a sedmi obcím tak budou natočeny příběhy z minulosti, které si turisté na místě budou moci přes QR kód pustit na svém chytrém mobilu. Seznam všech schválených projektů je ke stažení zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/liste_der_vorhaben/index.jsp .

Foto: Hasiči v akci (Višňová 2020), © V. Šrut

19. 11. 2020 Sdělení projektovým partnerům

Po létě, kdy přeshraničním kontaktům téměř nic nebránilo, se s podzimem bohužel opět vrátila omezení možností cestování a setkávání se ve spojitosti s pandemií koronaviru. Zavedená preventivní a ochranná opatření opět komplikují realizaci Programu spolupráce Česko – Sasko 2014–2020.

Jsme si vědomi toho, že momentální situace může narušit i průběh Vašeho projektu. Proto Vám chceme představit možnosti, jak dopady omezení na Váš projekt zmírnit.

Můžete kdykoli kontaktovat Společný sekretariát ( kontakt@sn-cz2020.eu ), resp. příslušného národního kontrolora. Každou situaci posoudíme individuálně a na základě vzájemné dohody nalezneme řešení.

1 Obecná pravidla

Níže uvedená opatření nepředstavují žádnou změnu stávajícího právního rámce pro realizaci projektů spolupráce, který je definován ve Smlouvě o poskytnutí dotace, Společném realizačním dokumentu, v pravidlech pro zadávání zakázek a v relevantních nařízeních Evropské unie.

Opatření slouží pouze ke zmírnění negativních dopadů krize COVID-19 na realizaci programu.

Pokud chcete tato opatření využít, je třeba, abyste věrohodně popsali a zdokumentovali dopady omezení souvisejících s koronavirem na situaci ve Vašem projektu. Z dokumentace musí být patrné, že jste nemohli zamezit vzniku nákladů a že jste vědomě podnikli vše pro to, abyste se vzniklým nákladům vyhnuli nebo je alespoň minimalizovali. Příslušnou dokumentaci předejte spolu s vyúčtováním výdajů svému kontrolorovi (SAB nebo CRR). Při hodnocení stavu věci se bude v prvé řadě přihlížet k úspěšnosti projektu jako celku. K tomu patří uskutečnění aktivit, dosažení projektových cílů a výsledků projektu (indikátorů).

2 Realizace projektových aktivit

 • Pro aktivity, které se z důvodu aktuálních omezení nemohou konat v plánované formě, využijte alternativní formáty (např. videokonference, hybridní akce, e-Learning atd.) Smysl a účel aktivit je přitom třeba dodržet. Změnu formátu akce s námi prosím předem dohodněte (s SAB nebo s CRR).

 • Pro aktivity, které se z objektivních důvodů nemohou konat v alternativní podobě, resp. ve schválené době realizace projektu, nalezneme společně individuální řešení.

 • Pokud jsou nutné celkové změny projektu, musí je LP oznámit SAB před koncem doby realizace projektu.

  O změnách, které nemají zásadní dopad na dosažení projektových cílů (např. odložení akcí na pozdější termín, změna formátu akce, prodloužení doby realizace projektu za účelem realizace naplánovaných aktivit), rozhoduje příslušný orgán (SAB nebo CRR).

  O zásadních změnách, jako např. o navýšení prostředků nebo o změnách projektových aktivit, které mají vliv na dosažení projektových cílů, rozhoduje Monitorovací výbor.

3 Způsobilost výdajů na projektové aktivity

 • Pokud Vám vznikly náklady na realizaci projektových aktivit, které nemohly být kvůli koronavirovým opatřením zcela nebo z části zrealizovány (jako např. platba nájmu za prostory i přes zrušenou akci, cestovní náklady, nemožnost refundace již zaplacených účastnických poplatků ze strany pořadatele, stornovací poplatky), můžete na tyto výdaje obdržet dotaci.

  V případě, že Vám byly vzniklé náklady proplaceny či vyrovnány jinou cestou (např. pojištěním, příspěvkem v rámci tzv. kurzarbeitu atd.), je třeba tuto skutečnost oznámit kontrolorovi (SAB nebo CRR). Způsobilé náklady pak budou sníženy o částku poskytnutou třetí stranou.

 • Výdaje vzniklé v souvislosti s realizací projektových aktivit v alternativním formátu (např. pořízení techniky pro konání online schůzek či e-learningu apod.), mohou být uznány jako způsobilé, pokud je patrný zřejmý přínos k naplnění cílů projektu a není přesažena celková výše způsobilých nákladů dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Nezbytnost vzniklých výdajů je třeba dostatečně zdokumentovat a odůvodnit. Na bodu 2, druhé odrážce se tímto však nic nemění.

 • Výdaje za pořízené produkty či služby (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původně plánované pro projektové aktivity, které žadatel nyní pro projekt nevyužije, ale které může využít později na jinou aktivitu mimo projekt, jsou nezpůsobilé.

 • Při vyúčtování osobních nákladů za období, během kterých jsou v platnosti koronavirová omezení, věnujte prosím zvláštní pozornost popisu obsahu projektových aktivit v monitorovací zprávě. Vyhnete se tak následným dotazům a případným sankcím.

4 Lhůty pro kontrolu

 • Informujte svého kontrolora (SAB nebo CRR), pokud nejste schopni dodržet stanovené lhůty. Kontrolor s Vámi dojedná nový termín.

 • V případě, že urgentně potřebujete vyplacení prostředků, oznamte to svému kontrolorovi. Kontrola Vámi předložené soupisky bude v rámci možností časově uspíšena, případně dostanete možnost předložit dodatečnou Žádost o platbu mimo domluvený harmonogram.

5 Fond malých projektů

Pro příjemce v rámci malých projektů platí obdobná ustanovení jako ve výše uvedených odstavcích 1 až 4, přičemž jednotlivá hlášení a informace musí být předloženy příslušnému euroregionu. V případě dalších dotazů doporučujeme spojit se s příslušným projektovým sekretariátem Vašeho euroregionu.

7. 9. 2020 Virtuální výstava k 30. výročí Interregu je přístupná online

Image

Celý rok 2020 se nese ve znamení 30. výročí Interregu a spolupráce ve všech jejích formách. U příležitosti svého výročí uspořádal Interreg mj. i virtuální výstavu, kterou si můžete jednoduše prohlédnout online . Výstava sestává ze 41 plakátů vybraných přeshraničních, transnacionálních, meziregionálních a dalších projektů vzniklých v rámci Interregu. Projekty jsou rozděleny do tří kategorií: Youth Cooperation, We All Have a Neighbour, A Green Europe. Mezi prezentovanými projekty se nachází i náš česko-saský projekt Silní sousedé (Strong Neighbours), což nás samozřejmě moc těší.

Jako doplněk k virtuální výstavě si můžete stáhnout shrnující E-Book .

Kromě výstavy naleznete na webových stránkách Interregu tematicky specifikované podcasty (Evropané příští generace, Sousedé, Zelená Evropa), videa a články a dozvíte se o plánovaných akcích EU. V říjnu se např. konají 18. Evropský týden regionů a měst a Zelený týden EU.

27. 7. 2020 Hlášení informací o skalních sesuvech a pádech kamenů v Česko-Saském Švýcarsku díky aplikaci Georisks pro mobilní telefony

V rámci přeshraničního projektu "Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří" , financovaného z Programu spolupráce Česko-Sasko, byla vyvinuta bezplatná aplikace pro chytré telefony umožňující široké veřejnosti podat informace o skalních sesuvech, pádech kamenů atp. Cílem je vytvoření lepšího přehledu geologických rizik v Labském pískovcovém pohoří. Odborná část je realizována projektovými partnery z Univerzity Karlovy v Praze a TU Bergakademie Freiberg ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie a dalšími partnery. Průzkumy jsou zaměřeny na potřeby úřadů i široké veřejnosti.

Česko-německá aplikace Georisks je ke stažení pro iOS v App Store a pro Android v Google Play.

Jednoduše klikněte na mapu a vyberte položky v příslušných kategoriích. Můžete také napsat připomínky a sdílet fotografie. Data budou anonymně přenesena do databanky projektu, kde budou Vaše informace zpracovány a doplněny, popř. opraveny.

Více informací o projektu a o aplikaci naleznete na následujících internetových stránkách http://elbe-labe-georisiko.eu/cs/.

14. 7. 2020 Náš projekt „Řemesla v Trojzemí“ součástí podcastu Interregu

Interreg k poslechu

Image

Interregu bude letos 30 let. Při této příležitosti představuje Evropská komise v anglickojazyčném podcastu „To je Evropa“ („This is Europe“) na pokračování úspěšné projekty spolupráce. Po prvních dvou dílech „Zelená Evropa“ („A Green Europe“) a „Sousedé“ („Neighbours“) se třetí díl věnuje tématu „Příští generace Evropanů“ („The Next Generation of Europeans“). Podcast začíná naším projektem „Řemesla v Trojzemí“. Poslechněte si zde zajímavou zprávu (délka cca 18 min.) kooperačních partnerů o společném životě a učení příští generace Evropanů v česko-německo-polském Trojzemí a o řemeslech typických pro tento region. Učitel základní školy Kamil Prisching vás přizve na přeshraniční školní den. Němečtí žáci navštíví svou partnerskou školu v České republice a dostává se jim rychlokurzu všeho – od tradičního chovu ovcí až k robotice – samozřejmě vše dvojjazyčně.

V druhé a třetí epizodě představil podcast dva projekty z programu Lotyšsko – Litva – Bělorusko a programu Severní periferie – Arktika (Northern Periphery and Arctic Programme).

#ThisIsEurope , #Interreg30 , #euinmyregion , @InteractEU , @RegioInterreg

19. 6. 2020 Doporučení k doložení účasti na virtuálních akcích

Jako doklad o účasti na videokonferencích a online školeních nám můžete zaslat systémem vytvořené protokoly k Vaší virtuální akci nebo případně printscreen obrazovky se všemi (vyjmenovanými) účastníky doplněné o datum a čas. Prosíme, potvrďte nám jako projektoví partneři účast dotyčných osob Vaším podpisem.

Dbejte prosím na předpisy o ochraně osobních údajů a zajistěte si také souhlas účastníků s tím, že bude v případě potřeby použit printscreen obrazovky jako projektový doklad při vyúčtování.

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určené mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

 • doba stáže 2-6 měsíců
 • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
 • výpomoc při hledání ubytování
 • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations