ArchaeoMontan 2018

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

4.623.715,38 EUR

Doba realizace projektu:

28.08.2015 - 30.09.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Landesamt für Archäologie Dresden (Lead-partner)
 • Sächsisches Oberbergamt Freiberg (projektový partner 1)
 • Správa města Dippoldiswalde (projektový partner 2)
 • TU Bergakademie Freiberg - IWTG (projektový partner 3)
 • Česká geologická služba Praha (projektový partner 4)
 • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Most (projektový partner 5)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (projektový partner 6)
 • Město Krupka (projektový partner 7)
 • Národní památkový ústav Praha (projektový partner 8)

Obsah:

 • Náhoda? Náhoda je událost, kterou nečekáme. To platí i pro archeologii a nedávno i pro montánní archeologii v česko-saském pohraničí. Náhoda tomu chtěla, že vznikl projekt Archaeo-Montan. Brzy po povodni v roce 2002 byly v Dippoldiswalde ve východním Krušnohoří objeveny podzemní komory jako pozůstatek hornické činnosti. V Krušných horách s dlouholetou tradicí hornictví jistě nic neobvyklého. Po prvním posouzení Státním úřadem pro archeologii v Drážďanech (LfA) a Saským vrchním báňským úřadem ve Freibergu (OBA) však bylo patrné, že se jedná o unikátně dochované středověké hornické dílo z 12. a 13. století. Na základě tohoto v evropském měřítku jedinečného objevu se studium terénních reliktů středověkého hornictví v Dippoldiswalde stalo ústředním výzkumným tématem. Velmi záhy se ukázalo, že v důsledku společné středověké historie hornictví musí pro montánní archeologii vzniknout platforma pro přeshraniční spolupráci s Českem.
 • V souvislosti s mnoha novými objevy v úspěšně dokončeném projektu v Programu Cíl 3 vyplynuly další neznámé skutečnosti. Jedná se o související vývoj správních a sídelních struktur, o vývoj středověkých výrobních a zpracovatelských zařízení, o důlní a hospodářské souvislosti a závislost intenzity těžby na změny životního prostředí. Devět projektových partnerů hledalo odpovědi na tyto otázky v projektu "ArchaeoMontan 2018".

Průběh projektu:

 • Na základě získaných výsledků se od podzimu 2015 pokračovalo na obou stranách hranice v intenzivním interdisciplinárním výzkumu středověkého hornictví v Krušných horách. Tým odborníků složený z montánních archeologů, historiků, muzeologů, geologů, mineralogů, restauratérů, inženýrů, geoinformatiků a administrativních pracovníků z LfA, OBA, Ústavu archeologické péče v Mostě, univerzit ve Freibergu a Ústí, České geologické služby v Praze i měst Dippoldiswalde a Krupka pod příkladným vedením Dr. Christiane Hemker shromažďovalo důležité archeologické a historické montánní informace a relikty, které velmi autenticky a přesvědčivě reprezentují společné znaky raného dobývání v přeshraničním prostoru.
 • Nedávno došlo k dalšímu náhodnému nálezu: ve městě Bad Schlema hrozil propad kanalizačního systému a při této události se objevilo obří vodní kolo staré více než 500 let. Takováto vodní kola byla instalována v dolech pro dopravu materiálu, jak popsal v roce 1556 zakladatel nauky o hornictví Georgius Agricola. Opět unikátní nález v Evropě, který zkoumal tým projektu ArchaeoMontan.

Výsledky:

 • Společný přeshraniční archeologický průzkum ve dvou lokalitách - západní, kam patří území Kremsiger u Přísečnice přes město Jöhstadt až po Potůčky, a východní, která zahrnuje oblast od města Dippoldiswalde přes Krupku a Cínovec až po Osek.
 • Výzkum je jedinečný svým multidisciplinárním charakterem - zkoumání vývoje mocenské a sídelní struktury, zpracování nerostných surovin a následné výroby, analyzování souvislostí mezi hospodářstvím a hornickým právem a v neposlední řadě posuzování intenzity hornictví a s tím souvisejících změn životního prostředí.
 • Dippoldiswalde: zřízení muzea středověkého hornictví (MiBERZ) – otevřeno v srpnu roku 2018
 • Krupka: renovace historické budovy Informačního centra hornické krajiny – otevřeno v březnu roku 2018
 • Putovní a stálá výstava „Stříbrná horečka a volání hor“
 • Informační turistická stezka v Krupce
 • Výtečné vztahy v přeshraničním týmu, tvůrčí spolupráce velkého počtu odborníků pod vedením Dr. Christiane Hemker ze Zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech (LfA)
 • Velké množství odborných setkání
 • Velké množství publikací, konferečních sborníků, katalogů, monografií, newsletterů
 • Mobilní aplikace pro turisty, jejímž cílem je umožnit virtuální zážitek nepřístupných hornických děl
 • Filmy a další dokumenty

Projektové akce:

Webové stránky projektu:

http://www.archaeomontan.eu (přehled aktivit, výsledků bádání, fotografie)

Video:

Archaeomontan 2018