Handmade Nature - Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor - Erzgebirge

 

Finanční podpora EU (EFRR):

811.076,61 EUR

Doba realizace projektu:

06.01.2017 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace (projektový partner)

Obsah:

Výsledkem projektu budou realizovaná opatření na ochranu přírody, která mají za cíl vytvoření, uchování nebo obnovu biotopů v Krušných horách – Erzgebirge popř. zlepšení jejich stavu. Projektová opatření mají pozitivní dopad na biologickou rozmanitost a podporují rozmanitost druhů v Krušných horách – Erzgebirge.

V průběhu století vznikla v Krušných horách pestrá kulturní krajina. Působením člověka vznikly životní prostory, které dnes na mnoha místech platí za ohrožené. Tyto životní prostory jsou tak říkajíc „ruční výroby“.

Projekt se zabývá zachováním biologické rozmanitosti v kulturní krajině na obou stranách hranice, službami obecného zájmu a generační odpovědností. Projektem Handmade Nature chceme zaměřit na nezbytné zachování prvků kulturní krajiny jako stanoviště pro ohrožené rostliny a zvířata.

Důraz je kladen na prvky krajiny, které jsou založeny na zemědělství a rybolovu. Patří sem mj. horské louky, mokřady, přírodě blízké rybníky, sady a tradiční zahrady. Zajišťují stanoviště pro druhy jako jsou chrpa parukářka, lilie cibulkonosná, arnika, bramborníček hnědý, chřástal polní, zmije, šídlo modré, blatnice skvrnitá (česneková), vrabec domácí, včely, čmeláci, staré místní odrůdy ovocných stromů a nespočetné množství dalších.

Partneři společně realizují četná opatření v oblasti zachování druhů a biotopů, ale také v oblasti vztahů s veřejností. Termín "hadmade" zde značí, že je třeba udělat něco pro zachování prvků kulturní krajiny a zároveň reprezentuje známku kvality, s nímž se termín "handmade" pojí.

Projektové akce:
V červnu a čerevenci 2019 se konaly tři akce pro veřejnost. Více informací naleznete zde .

Webové stránky projektu:

http://www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de/

Fotografie:

© Maik Mischau, Edelgard Georgi, Ines Schürer
© Berndt Fischer, Zoopark Chomutov, Antje Blohm, Edelgard Georgi
© Roberto Matthes, Jaroslav Zelenka, Jürgen Teucher