Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

 

Projekt ukončen

Finannčí podpora EU (EFRR):

723.856,03EUR

Doba realizace projektu:

18.04.2016 - 31.01.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Správa železnic, státní organizace (Lead-partner)
 • Česká geologická služba, Praha (projektový partner 1)
 • Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (projektový partner 2)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (projektový partner 3)
 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (projektový partner 4)

Cíle:

Cílem projektu bylo přispění k rozvoji přeshraniční železniční dopravy mezi státy na obou stranách Krušných hor. V pozadí projektu stojí výzvy, které představuje plánovaná vysokorychlostní železniční trať z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy. Z odborného posouzení regionu vzešly návrhy na řešení této problematiky.

Obsah:

 • Posouzení stávajícího stavu dopravní infrastruktury,
 • identifikaci dopravního zatížení pro osobní a nákladní dopravu,
 • identifikace úzkých dopravních míst a vlivů na dopravu,
 • analýza efektu vysokorychlostního spojení (VRT) na potenciál a atraktivitu regionu,
 • zhodnocení možných sociálních a ekonomických dopadů výstavby pro území Ústeckého kraje a Saska,
 • odborné geologické posouzení daného území.

Výsledky:

Doprava:

 • Studie k zhodnocení osobní a nákladní dopravy.
 • Návrh nového jízdního řádu a nových linek, jak v osobní, tak dálkové dopravě.
 • Zpřesnění cílů a očekávaných efektů podél trasy, jako např. zvýšení kapacity pro osobní a nákladní dopravu.

Socioekonomické přínosy:

 • Přímé face-to-face dotazování cestujících k zjištění vlivů na jejich cestovní chování.
 • Též byly zkoumány vlivy na společnosti v regionu a celkově na region.
 • Bylo zde zjištěno především, že redukce cestovní doby hraje velkou roli, jejíž efekt je ale silně závislý na budoucím vývoji cen.

Geologie:

 • Vícero geologických exkurzí, geologické mapování a geofyzikální výzkum pro ověření geologické a tektonické stavby.
 • Stručný souhrn průběhu prací naleznete zde .

Aktivity v rámci projektu

 • Zahajovací konference v Ústí nad Labem (06/2017)
 • 2 Workshopy v Drážďanech (08/2017, 11/2017)
 • Konference v Ústí nad Labem (10/2018)
 • Workshop na IHK Dresden (06/2019)
 • Geologické exkurze (10/2019)
 • Závěrečná konference na TU Bergakademie ve Freibergu (01/2020)

Webové stránky projektu:

https://www.nbs.sachsen.de/

Fotografie:

© Elisabeth Seidel, Sabine Kulikov