Evaluace

Ex-ante evaluace

Úkolem ex-ante evaluace je obsahově podpořit proces přípravy Programu spolupráce, v případě potřeby zvýšit jeho kvalitu a zajistit jasnou intervenční logiku navázanou na strategii Evropa 2020.

Cílem je zlepšit kvalitu a strukturu Programu spolupráce a zvýšit jeho efektivitu a účinnost, a přispět tak k optimálnímu využití prostředků.

Současně s ex-ante evaluací je nezbytné provést posouzení vlivů programu na životní prostředí (SEA). Cílem SEA je popsat předpokládané dopady Programu spolupráce na životní prostředí, posoudit možné alternativy, které by zamezily, omezily či vyvážily negativní dopady na životní prostředí, a zohlednit je v ex-ante evaluaci.

Hodnocení ex-ante bylo ukončeno v lednu 2014, hodnocení vlivu Programu na životní prostředí (SEA) v prosinci 2014.

Evaluace během programového období (2017–2022)

Evropská unie v čl. 54 odst. 1 a čl. 56 odst. 3 Nařízení (EU) č. 1303/2013 závazně stanovila provedení evaluací během realizace dotačního programu. Tato hodnocení slouží ke zlepšení kvality, efektivnosti a dopadu realizace programu.

V rámci probíhající evaluace programu byly schváleny již dvě evaluační zprávy. Tyto zprávy se zabývají komunikační strategií a implementovanými postupy a strukturami programu. Evaluační tým formuloval sedm doporučení, jak na úrovni programu zlepšit práci s veřejností. Převážná část doporučení bude zohledněna. Co se týče postupů, byla formulována doporučení jak pro aktuální tak pro budoucí dotační období.

Evaluační plán

V Evaluačním plánu Programu spolupráce jsou popsány cíle, obsah, rozsah a metodický a časový rámec plánovaného hodnocení během programového období. Tento plán byl schválen Monitorovacím výborem na jeho zasedání dne 18. 3. 2018. Evaluační plán je základem konkrétní podoby hodnocení.

Aktuální informace a závěrečnou zprávu o hodnocení během programového období naleznete na této stránce, případně v záložce "Novinky". První hodnotící zpráva o realizaci Komunikační strategie Programu spolupráce bude zveřejněna v 1. čtvrtletí roku 2018.