Přehled

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 162 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde .

Předmět podpory

Prioritní osa 1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

 • Koncepční protipovodňová ochrana
 • Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, stavební opatření vztahujících se k jednotlivým projektům
 • Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností

Prioritní osa 2 - Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

 • Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích
 • Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů
 • Podpora kulturního a venkovského cestovního ruchu
 • Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury
 • Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management
 • Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000

Prioritní osa 3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

 • Podpora předškolního vzdělávání
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí
 • Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí
 • Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání
 • Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace, opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání
 • Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility

Prioritní osa 4 - Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

 • Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce)
 • Společný fond malých projektů

Výše podpory

Projekty spolupráce mohou být podpořeny z prostředků EFRR až do výše 85 % způsobilých výdajů.

Předpoklady pro poskytnutí dotace

1. Přeshraniční hledisko

Je třeba splnit nejméně tři ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce:

 • společné plánování
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

2. Princip Lead partnera

Kooperační partneři jmenují Lead partnera (hlavního příjemce), který je za projekt zodpovědný po stránce organizační, obsahové a finanční a je výhradním kontaktním a smluvním partnerem Saské rozvojové banky -dotační banky-.

3. Dopad projektu

Realizace projektu spolupráce musí mít dopad v programovém území.

Image

Programové území v Sasku:

 • Okres Vogtlandkreis (Fojtsko)
 • Okres Zwickau (Cvikov)
 • Okres Erzgebirgskreis (Krušnohoří)
 • Okres Mittelsachsen (Střední Sasko)
 • Okres Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří)
 • Okres Bautzen (Budyšín)
 • Okres Görlitz (Zhořelec)
 • město Drážďany
 • město Chemnitz (Saská Kamenice)

Programové území v Česku:

 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

mapa dotačního území ke stažení (jpg)

Příjemci dotace

ve Svobodném státě Sasko:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva
 • organizace sociálních partnerů
 • orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků příslušné pro výstavbu, provozování a údržbu silnic, pro opatření dopravní infrastruktury (pouze v rámci prioritní osy 2)
 • provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy a společnosti podnikající na železnici, jejichž trati využívají provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy; územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky; právnické osoby soukromého práva, které jsou v okamžiku poskytnutí podpory závazně pověřeny poskytováním komunálních veřejných služeb po dobu nejméně šesti následujících let; dopravní svazy (integrované dopravní systémy) pro projekty v oblasti veřejné hromadné osobní dopravy (pouze v rámci prioritní osy 4)
 • policejní orgány Svobodného státu Sasko pro projekty v oblasti policejní spolupráce (pouze v rámci prioritní osy 4)

v České republice:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nevládní neziskové organizace
 • hospodářské a profesní svazy (pouze v rámci prioritních os 3 a 4)
 • evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
 • podnikatelské subjekty (pouze v rámci prioritní osy 3)