Informace o programu

Informace o programu

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance a krajské úřady sídlící v dotačním území.

Předmět podpory

Obsahové těžistě programu je rozděleno do čtyř stěžejních oblastí podpory (prioritních os). Prioritní osy se dále dělí na cíle, investiční priority a opatření. Podpořeny mohou být pouze projekty, které přispívají k naplnění cílů a které lze začlenit do jednoho z uvedených opatření.

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Investiční priorita 5b:

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči

katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

Cíl:

Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti

Opatření:

 • Koncepční protipovodňová ochrana
 • Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, stavební opatření vztahujících se k jednotlivým projektům
 • Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Investiční priorita 6b:

Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

Cíl: Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod

Opatření:

 • Přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích

Investiční priorita 6c:

Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl:

Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví

Opatření:

 • Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů
 • Podpora kulturního a venkovského cestovního ruchu
 • Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury
 • Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management

Investiční priorita 6d:

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb,

včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Cíl: Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti

Opatření:

 • Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Investiční priorita 10b:

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a

celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a

školení

Cíl:

Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání; Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí

Opatření:

 • Podpora předškolního vzdělávání
 • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí
 • Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí
 • Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání
 • Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace, opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání
 • Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility

Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Investiční priorita 11b:

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Cíl:

Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

Opatření:

 • Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce)
 • Společný fond malých projektů

Alokace prostředků

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 finančně sestává z prostředků Evropské unie, České republiky a Svobodného státu Sasko. Celkem je k dispozici cca. 158 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Dotační prostředky jsou rozděleny do čtyř prioritních os programu.

Výše podpory a náklady

Projekty spolupráce mohou být podpořeny z prostředků EFRR až do výše 85 % způsobilých výdajů.Výplata prostředků následuje zpětně (tzv. refundace). To znamená, že platba je poskytnuta až na základě uskutečněných a doložených způsobilých nákladů. Na osobní náklady a kancelářské a administrativní výdaje mohou být uplatněny paušální sazby. Tyto výdaje pak není třeba dokládat. Způsobilost výdajů na realizaci projektu začíná okamžikem registrace žádosti. Kromě toho jsou způsobilé i výdaje na přípravu projektu až do výše pěti procent celkových způsobilých výdajů daného kooperačního partnera, pokud vznikly mezi 1. 1. 2014 a datem registrace žádosti. Proplacení těchto nákladů následuje pouze tehdy, pokud byl projekt schválen Monitorovacím výborem. Další informace o způsobilosti výdajů naleznete v kapitole 4.5 Společného realizačního dokumentu.

Předpoklady pro poskytnutí dotace

Předpokladem pro poskytnutí dotace je splnění následujících kritérií:

Přeshraniční hledisko

Podporovány mohou být pouze projekty, v jejichž rámci spolupracují čeští a němečtí kooperační partneři a které splňují nejméně tři ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce, přičemž musí být projekt společně plánován a realizován. Kromě toho musí být projekt společně financován a/nebo realizován společným personálem.

Jedná se o tato kritéria spolupráce:

1) společné plánování
2) společná realizace
3) společný personál
4) společné financování.

Princip Lead partnera

Kooperační partneři jmenují Lead partnera (hlavního příjemce), který je za projekt zodpovědný po stránce organizační, obsahové a finanční a je výhradním kontaktním a smluvním partnerem Saské rozvojové banky -dotační banky-. Ve Smlouvě o spolupráci sjedná Lead partner podmínky spolupráce mezi ním a ostatními projektovými partnery. Tato smlouva musí být předložena společně s žádostí.

Dopad projektu a doba realizace

Realizace projektu spolupráce musí mít dopad v programovém území. Doba realizace projektu činí zpravidla tři roky.