Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

 

Finanční podpora EU (EFRR):

498.510,46 EUR

Doba realizace projektu:

15.04.2016 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • IÖR Leibniz-Institut für ökologische Rau (Lead-partner)
 • Landeshauptstadt Dresden Umweltamt (projektový partner 1)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labe (projektový partner 2)
 • Statutární město Liberec (projektový partner 3)
 • Statutární město Děčín (projektový partner 4)

Obsah:

 • Projekt zamýšlí zvýšit význam služeb a hodnoy přírody prostřednictvím zhodnocení zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské infrastruktury, udržitelného vytváření hodnot a lidského blahobytu, zpracovat návrhy pro aplikaci konceptu ekosystémových služeb a vytvořit konkrétní příklady implementace.
 • prohloubení přeshraniční spolupráce za účelem zachování a podpory biologické rozmanitosti

Výsledky projektu

 • byly vytvořeny informační katalogy a vyhodnocení na základě GIS, které slouží jako podklady pro analýzy a následná zhodnocení; zároveň slouží městským správám jako zdroj informací
 • studenti vytvořili v rámci českoněmeckých studijních kurzů ve všech třech městech kartotéky (s názvem „Zelná a modrá ve městě – městské ekosystémové služby uchopit, zhodnotit a zoptimalizovat“)
 • připravují se dvě publikace pro veřejnost
 • prezentace průběžných výsledků
  Dne 25. října 2018 uspořádali Saská zemská nadace přírody a životního prostředí (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt) a Leibnizův institut pro ekologický územní rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) v Drážďanech společnou konferenci na téma "Příroda ve městě - Význam a hodnocení městské zeleně pro urbanní ekosystémové služby". Tým projektu BIDELIN představil před přibližně 80 účastníky a účastnicemi nejen z Německa ale i celého světa první průběžné výsledky projektu.
 • Výzkumnice z IÖR získala za prezentaci průběžných výsledků cenu za nejlepší poster
  Na ESP Europe Regional Conference 2018 ve španělském San Sebastiánu přesvědčila Patrycia Brzoska z IÖR porotu svým posterem na téma ekosystémových služeb ve městech. Poster představuje průběžné výsledky projektu.

Aktivity v rámci projektu

 • analýza a zhodnocení „ekosystémových služeb“ (Ökosystemdiensleistungen ÖSD) modro-zelené infrastruktury v Drážďanech, Liberci a Děčíně s ohledem na společné a regionálně odlišné prvky
 • zpracování výsledků orientovaných na cílové skupiny – především na významné činitele ve jmenovaných třech městech (úřady, investoři)
 • sdílení výsledků v podobě vzdělávání v oblasti životního prostředí, v první řadě formou publikací, naučných stezek a workshopů
 • realizace digitálních naučných stezek v Děčíně a Drážďanech
 • v červnu 2019 se konala 2. mezinárodní letní škola v Ústí nad Labem - Interdisciplinary Summer School 2019 on "Integrating ecosystem services into urban planning" byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí 17 studentů z 10 zemí
  • program letní školy naleznete zde (anglicky)
 • 28. listopadu 2019 se v Ústí nad Labem konala konference na téma: Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech
  • konference byla simultánně tlumočena do němčiny a češtiny
  • letáček s program si můžete prohlédnout zde
  • tiskovou zprávu z konference si můžete přečíst pod tímto odkazem

Webové stránky projektu a další informace:

http://bidelin.ioer.eu/cs/

Projektový leták zde .

Video:

Zeleň a voda - Jakou roli hrají parky, řeky, stromy a další prvky tzv. zelené a modré infrastruktury při zlepšování kvality života ve městech?

Fotografie:

 • Fotka 1: Leták BIDELIN, © B. Kochan, IÖR
  Fotky 2, 5, 6: Bürgerwiese v Drážd'anech: Mozartova fontána, louka Řebčíku kostkováného, ovocná zahrada/ sad, © H. Hensel, IÖR
  Fotka 3: přehrada Liberec, © B. Kochan, IÖR
  Fotka 4: Vítězkyně ceny Poster Award, © K. Grunewald, IÖR
  Fotka 7: Pastýřská stěna Děčín, © J. Vesely, Město Děčín