DiverGrass - Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

569.236,08 EUR

Projektlaufzeit:

14.01.2016 - 31.10.2019

Kooperační partneři:

Obsah:

Druhově bohaté travní porosty jsou důležitou součástí středoevropské kulturní krajiny. Vedle své produkční funkce nabízejí také ekosystémové služby, jako je biodiverzita, ochrana vody a ochrana půdy proti erozi. Kromě zachování specifických druhů flóry a fauny luk a pastvin, slouží ochrana druhově bohatých travních porostů také k zachování rekreačních oblastí a celkového rázu krajiny (cestovní ruch a estetická funkce).

Bohužel se stav druhově bohatých travních porostů zhoršuje jak na české, tak na německé straně, což se odráží například v poklesu výskytu nebo ztrátě vzácných, specializovaných druhů.
Cíle projektu:

 • vytvořit mezinárodní multidisciplinární pracovní skupinu pro ekologii a management travních porostů
 • objasnění příčin zhoršování stavu a návrh opatření vedoucí k zastavení a k obrácení tohoto vývoje v přeshraniční oblasti
 • vytvoření přeshraniční sítě osob a institucí, která bude zachována i po ukončení projektu a zajistí další spolupráci
 • pořádání přeshraničních exkurzí, workshopů a seminářů pro zainteresované subjekty (zemědělce, ekologické organizace, správu ochrany přírody, veřejnost), které se zajímají o problematiku
 • experimentální testování různorodých opatření na podporu biodiverzity travních porostů
 • vznik příručky, ve které budou zájemcům zpřístupněny výsledky analýz a vyhodnocení opatření prováděných v době projektu

Projektové aktivity:

 • četné exkurze do zájmového území: odběr botanických a půdních vzorků, měření území, sečení, botanické rozbory
 • a projektová setkání , jejichž protokoly jsou veřejné
 • 24.09.2019: Závěrečná akce projektu - zde naleznete pozvánku

Výsledky projektu:

 • kompaktní, dvojjazyčná příručka s informacemi o projektovém území a o hlavních typech travních porostů
 • podrobný rádce k obhospodařování travních porostů na podporu biodiverzity

Webové stránky projektu a další informace:
https://divergrass.file1.wcms.tu-dresden.de/

Fotografie:

Fotky 1 - 2: © Ing. Jan Gaisler, Ph.D.
Fotky 3 - 5: © Ing. Jan Titěra
Fotka 6: © Henning Haase, M.Sc.
Fotka 7: © Prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Fotka 8: © Henning Haase, M.Sc.