Zvyšování rozmanitosti v lesích centrálního Krušnohoří

 

Projekt ukončen.

Finanční podpora EU (EFRR):

329.690,65 EUR

Doba realizace projektu:

18.04.2016 - 30.11.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz (Lead-partner)
 • Město Boží Dar (projektový partner)

Obsah:

Hlavním cílem projektu je rozšířit spektrum dřevin v Krušných horách vnášením dalších dřevin a tím vytvořit předpoklady pro zvýšení stability a biologické rozmanitosti v lesích. Vysazované jedle a buky jsou původní dřeviny, které od 16. století v regionu téměř vymizely a jsou zásadními pro stabilitu, rozmanitost a trvalost lesa. Několik desetiletí trvajícími depozicemi škodlivin a pěstováním smrkových monokultur byl poškozen stav přírodního prostředí. Ekologickými rozbory (půdy a vody) a biologickým monitoringem budou doprovázena opatření přestavby lesa vedoucí k renaturaci přírodního prostředí. Související ochranná opatření proti škodám zvěří a opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře jsou nezbytnou podmínkou úspěšnosti výsadeb.

Spektrum dřevin v Krušných horách je rozšiřováno vnášením dalších druhů dřevin:

 • jedle bělokoré a buku lesního
 • jeřábu obecného a javoru klenu (jeřáby podél cest jsou zdrojem potravy pro ptactvo, tradičním estetickým prvkem a zlepšují půdní vlastnosti v okolí; javor klen v okolí vodních toků navíc zlepšuje kvalitu vody)

Dále dochází k vytváření infrastruktury k regulaci stavů spárkaté zvěře (kazatelny a naháňkové posedy) a k rozmístění naučných tabulí u návštěvnicky důležitých míst.

Výsledky projektu:

 • odborná konference v Božím Daru a exkurze v saském Eibenstocku se 130 účastníky – cílem bylo ukázat lesnické veřejnosti, jak obrovský vliv mají stavy jelení zvěře na lesní ekosystém
 • do 15.7.2017 bylo vysázeno 3000 jedlí na ploše 30 ha
 • zřízení 6 naučných a informačních tabulích, součástí tabulí jsou i interaktivní prvky pro děti
 • do 30.11.2017 bylo vysázeno 1800 buků na ploše 9,00 ha
 • v jarních měsících 2018 proběhla výsadba 1675 kusů jedlí a dokončena výstavba 40 kazatelen (posedů)
 • v pozdně letním období 2018 bylo prořezáno 16 km střeleckých linií od posedů, které rozšiřují "ochranný efekt" posedů
 • na podzim 2018 proběhla alejová výsadba jeřábu podél turistické trasy a podél vodního toku proběhla výsadba javoru klenu a zbytku jedle
 • publikace letáku pro celou rodinu (dospělým v bodech představí základy přírodě blízkého obhospodařování lesů, děti si v něm mohou vybarvit omalovánku, obtáhnout doplňovačku nebo vyluštit křížovku)
  • leták je ke stažení zde

Webové stránky projektu:

http://www.bozidar.cz/

Video:

Rozmanitost lesů (CZ)

Fotografie:

© Karel Picura, Město Boží Dar