Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [historickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor - FloraLith

 

Finanční podpora EU (EFRR):

437.818,36 EUR

Doba realizace projektu:

13.02.2017 - 30.06.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Technická univerzita Drážďany (Lead-partner)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (projektový partner)

Obsah:

Cílem projektu bylo zaznamenat a srovnávacím způsobem analyzovat flóru hornických biotopů a biotopů skalních hřbetů (agrárních valů) v Krušných horách - jedná se o bývalé štoly, jámy, výsypky a lomy.

Kromě toho měly být vypracovány společné koncepce ochrany těchto lokalit a jejich ohrožené flóry.

Koncepce

 • Analýzy historické a současné rozmanitosti krajiny:
  • zaznamenání aktuálního výskytu vybraných druhů rostlin,
  • zpracování existujících údajů o krajině a flóře (historické mapy, průzkumy).
 • Odvození pojmů ochrany:
  • vyhodnocení dosud provedených opatření údržby.

Výsledky projektu:

Diverzita:

 • záznam aktuálního výskytu vybraných druhů rostlin vysoký podíl ohrožených druhů:
  • některé druhy v kategorii "ohrožené vyhynutím" a často slabé v konkurenčním boji: kočičí pysk, jednokvítek malokvětý, křivatec, třásněnka prorostlá, lilie ohnivá, chřestýš chundelatý, hroznýšovec,
  • některé druhy jsou v Německu a České republice známy pouze z Krušných hor : např. Tundrový mech.
 • výskyt chráněného biotopu „travinné porosty na podloží bohatém na těžké kovy“ (typ stanoviště 6130)
 • kritická situace u rostlin kapradina pruhovaná, medvědice plochá, hořec hořký a kamzičník svazčitý.

Ohrožení diverzit:

 • ničení biotopů odstraňováním odvalů hlušiny a jejich opětovným zprovozňováním,
 • přísun živin ze zemědělství, skládkování odpadů,
 • masivní rozšíření neofytů, zejména v oblasti Freibergu: lupina vytrvalá, zlatobýl kanadský.

Provedená a doporučená opatření:

 • následné oznámení některých zvláštních stanovišť v okolí Freibergu a Niederpöbelu orgánům ochrany přírody

Péče o biotopech:

 • nutné cílené narušení sukcese (přeměna na les),
  • pravidelné odstraňování dřevin, např. lísky, pastva, kosení (ručně),
 • přemokření provedené na vybraných lokalitách medvědice bahenní a rosnatky okrouhlolisté,
 • v některých případech není nutná žádná zvláštní údržba.

Ochrana druhů:

 • pro zvláště ohrožené druhy: Založení ochranných populací v botanické zahradě.
  • např. výsadba ochranné plodiny keříčků na 0,5 ha u Oelsenu.

Veřejné exkurze

 • horniční biotop Altenberg
 • mechová flora na agrárních valech a biotopech, vzniklých historickou hornickou činností u hory Geising/Altenberg,
 • péče o agrární valy a biotopů vzniklých historikou hornickou činností v Altenbergu v Kuršných horách
.

Publikace:

Webové stránky projektu:

https://tu-dresden.de/ (LP)

https://prf.ujep.cz/ (PP)

Fotografie:

 • Fotka 1: Bývalý lom: Pinka v Altenbergu - dnes speciální biotop ,© Dr. Frank Müller, Technická univerzita v Drážďanech
  Fotka 2: Hvozdík lesní (Dyanthus sylvaticus), © Dr. Frank Müller, Technická univerzita v Drážďanech
  Fotka 3: Agrární val jako otevřený biotop © Dr. Frank Müller, Technická univerzita v Drážďanech
  Fotka 4; Lilie cibulkonosná pravá (Lilium bulbiferum), © Dr. Frank Müller, Technická univerzita v Drážďanech
  Fotka 5: Zahájovací akce © UJEP Ústí nad Labe