Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka - Sebnitz - studie proveditelnosti

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

125.460,25 EUR

Doba realizace projektu:

24.02.2016 – 30.05.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Staatsbetrieb Povodí Ohře (Lead Partner)
 • Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (Projektpartner)

Obsah:.

Studie proveditelnosti byla zpracována v návaznosti na požadavky obcí v dotčeném území a Města Sebnitz. Cílem bylo řešení opatření na zvýšení ochrany sídel před povodněmi na 13 katastrálních územích (102,0 km²) v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz.

Studie je rozdělena do 3 etap:

 • 1. ETAPA – Analytická část zajištění a analýza podkladů průzkumy
 • 2. ETAPA – Návrhová část návrh opatření posouzení účinnosti / efektivity
 • 3. ETAPA – Projednání a vyhodnocení projednání s dotčenými subjekty vyhodnocení navržených opatření

Studie je členěna na tyto části:

 • 1.A. Terénní průzkum a zajištění podkladů
 • 2.A. Návrh protipovodňových opatření
 • 3.A. Srážkoodtokový model
 • 3.B. Hydrodynamické modely
 • 3.B.1. Sebnitz
 • 3.B.2. Vilemovsky potok
 • 3.B.3. Mikulášovický potok
 • 3.B.4. Luční potok
 • 3.B.5. Liščí potok
 • 3.B.6. Vilémovský potok

Výsledky

Výsledkem studie je návrh 8 suchých nádrží jako prioritní opatření a řada liniových a bodových doprovodných opatření na vodních tocích.

 • Prioritním řešením jsou suché nádrže a to jako komplex 8 suchých nádrží současně.
 • Následují liniová protipovodňová opatření na vodních tocích, a to vždy od dolní části vodního toku proti směru proudění (aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v úseku vodního toku pod realizovaným opatřením).
 • Bodová opatření (t.j. opatření na příčných objektech v korytech vodních toků) bez návaznosti na liniová opatření mohou být realizována nezávisle na suchých nádrží a liniových opatřeních.
 • Finální verze studie byla dne 13.11.2018 projednaná na Krajském úřadě Ústeckého kraje, kam byli pozváni i starostové dotčených obcí.
 • Je třeba dojednat i aktualizaci územních plánů s komplexními pozemkovými úpravami..

Webové stránky projektu:

http://www.poh.cz/

Prezentace projektu v tisku:

Fotografie:

© Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
© SHDP