Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání

 

Finanční podpora EU (EFRR):

291.388,74 EUR

Doba realizace projektu:

19.10.2016 - 31.08.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • DPFA Chemnitz dpfa.de (Lead-partner)
 • ISŠTE - Integrovaná střední školola technická a ekonomická Sokolov isste.cz (projektový partner 1)
 • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje khkkk.cz (projektový partner 2)

Obsah:

V rámci tohoto přeshraničního projektu mají být vytvořeny základy pro postupnou implementaci „Digitálního vzdělávání“ do stávajícího profesního vzdělávání na německé a české straně. Lead partnerem (LP) projektu je DPFA Chemnitz, projektovým partnerem 1 (PP1) ISŠTE – Integrovaná střední školola technická a ekonomická Sokolov a projektovým partnerem 2 (PP2) je Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, která spolupracuje s IHK (Průmyslová a obchodní komora) Chemnitz.

Centrem pozornosti jsou následující cíle:

 • Vytvoření webové informační platformy, která bude poskytovat informace o přeshraniční komunikaci stejně jako kooperaci v profesním vzdělávání jak pedagogů, tak žáků.
 • Vytvoření učebního modulu „Digitálního vzdělávání“ u LP a PP1 – přizpůsobené vzdělávacím profilům partnerů a jejich praktické ověření v rámci přeshraničního působení.
 • Vypracování kvalifikovaného programu v rámci projektu – pro vzdělávající se a pro pedagogy.

Tento projekt posiluje přeshraniční výměnu zkušeností a znalostí pedagogů a učitelů pro zajištění odborných standardů v digitálním zdělávání (obsahových, odborných, metodicko-didaktických) ke zvládnutí požadavků v procesu „Průmyslu 4.0“.

Projekt vytváří základy pro přeshraniční zasíťování prvků digitálního vzdělávání v profesním vzdělávání, k zajištění odborného vzdělání žáků pro požadavky „Průmysl 4.0“.

Akce a projektové aktivity:

 • 08.11.2018 Virtuální třída se stane realitou
 • 12.02.2019 Odborná diskuze pedagogů o mediální pedagogice – zúčastnění pedagogové se shodli na tom, že na rozdílné struktury žáků ISŠTE Sokolov a DPFA Chemnitz by se mělo nahlížet jako na šanci; prohlídka školy – mj. možnost prohlédnout si zblízka moderně vybavené učebny z mediálně technického hlediska
 • 18.03.2019 „Škola se setkává s hospodářstvím“ – odborné sympozium o digitalizaci ve vzdělání
  • Jak by to mohlo, resp. mělo vypadat, aby byli mladí lidé dobře připraveni na budoucnost?
  • tiskovou zprávu ze sympozia naleznete zde (německy)
 • 10.-11.05.2019 Přeshraniční setkání žáků: projektoví partneři navštívili Chemnitz
  • návštěva energetické firmy „eins energie Chemnitz“ – žákům bylo názorně ukázáno, jak jsou digitálně řízeny provozní procesy na příkladu chladiče a akumulátoru
  • návštěva firmy SLG Prüf- und Zertifizierungs v Hartmannsdorfu, která se zabývá kontrolou a certifikací technických zařízení – žáci se dozvěděli, jaké jsou požadavky úspěšné kontroly technických zařízení a strojů a jak proces kontroly probíhá
  • účast na školních slavnostech DFPA Chemnitz
  • návštěva renomovaného Muzea průmyslu Chemnitz
  • společný oběd
 • 19.09.2019 Pracovní setkání v ISŠTE Sokolov
  • představení pracovního týmu „Nové vyučovací a učební metody“
  • příprava na plánovanou výměnu zkušeností mezi pedagogy DPFA Chemnitz a ISŠTE Sokolov
  • příprava setkání žáků na konci září, začátku října 2019
 • 30.09.-01.10.2019 Druhé setkání žáků
  • seznámení se s projektovými cíli a jeho průběhem
  • vysvětlení tvorby filmu v plénu
  • sestavení skupinek vždy se dvěma českými a dvěma německými žáky, krátké seznámení se a brainstorming
  • filmová dokumentace prohlídky školy smíšenými skupinkami
  • střih filmů a produkce pomocí aplikace iMovie
  • společné sledování hotových filmů
 • 08.10.2019 Odborná diskuze v Chemnitz k vyučovacím a učebním metodám mediální kompetence
  • rozmluva pedagogů o kvalitě současného technického vybavení a o jeho důležitosti při výuce o mediální kompetenci
  • výměna zkušeností co se týče metod, nástrojů a konceptů, kterých se v současnosti ve školách využívá či bude využívat (např. o testované učební platformě ILIAS bo o Digitalpaket Sachsen)
  • společný oběd a prohlídka učňovských oddělení škol v Chemnitz
  • diskuze o zřízení kvalifikačního konceptu pro učitele (infrastrukturální předpoklady, digitální technika, způsob vedení vyučování, digitalizace učebních plánů)
 • 05.11.2019 Směrodatné pracovní setkání – kooperační partneři rokují v Sokolově
  • diskuze o dalším směřování k dosažení společného cíle: dosažení mediální kompetence studentů a učitelů
  • výchozím bodem bylo zjištění, že digitalizace se ještě před pěti lety soustředila na průmyslový rozvoj a dnes se na ní pohlíží jako na společenský proces, který prostupuje všechny oblasti společenského i soukromého života, tím pádem i školní vzdělávání
  • dvě centrální témata: Co je těžištěm práce na milnících 3 a 4, tzn. Zvyšování kvalifikace učitelů a učňů/studentů při používání a využívání digitální techniky ve vyučování a v přeshraniční komunikaci a Testování teoretických a praktických obsahů výukového modulu „Digitální vzdělávání“ u LP a PP1 a v rámci přeshraničních aktivit
   • využívání interaktivní učebny, praxe, výměny zkušeností, zprostředkovávání mediální kompetence příkladnými školními projekty, práce na konkrétním vyučovacím předmětu (vybrán společný předmět Angličtina), práce na společném školním projektu, práce společné pracovní skupiny „Učitelé“
 • 11.11.2019 Třetí setkání žáků: Sokolov potkává Chemnitz – digitálně a reálně
  • žáci se věnovali zvláštnostem digitální techniky a jejich použití
  • utvořili česko-německé skupinky, jejichž úkolem bylo natočit film na téma „Vyučovací a učební metody ve škole“
  • jako předtím v Sokolově si i tentokrát žáci prohlédli prostory školy
  • prohlídka večerního Chemnitz s krátkou zastávku u „Koppu“ – slavného symbolu města - pomníku Karla Marxe
  • druhý den si žáci vyzkoušeli aplikace na úpravu fotek, fotili a upravovali své fotky, na závěr z nich vytvořili koláže
 • 09.12.2019 Poslední pracovní setkání v roce 2019
  • spolupráce v roce 2019 byla zhodnocena pozitivně
 • 10.12.2019 Kolik digitalizace potřebujeme? – výměna zkušeností
  • Do jaké míry může nebo by měla digitalizace ovlivňovat výuku?
  • do projektu zapojení pedagogové a mediální experti se stále intenzivněji zaměřují na reálné důsledky digitalizace na vzdělání
  • diskuze o rozsahu a smysluplném využití digitální techniky ve výuce
  • jedny z nejdůležitějších bodů při tom jsou:
   • Co se dá digitalizovat?
   • Co je vlastně smysluplné digitalizovat?
   • Kde se v procesu digitalizace nacházíme dnes, za tři, pět nebo sedm let?
   • přezkoumání, resp. úprava učebních plánů
   • práce s osvětovými filmy – zadat osvětová videa jako domácí úkol a ve výuce se na ně připravit
 • 16.12.2019 Čtvrté setkání žáků – Tajemství 3D tisku
  • žáci se naučili, jak zacházet s 3D tiskárnou
  • tiskly se figurky ve 3D provedení, které budou použity pro vznikající film v rámci projektu
  • film se bude točit od začátku roku 2020
 • 23.01.2020 Pracovní setkání pedagogů: diskuze o koncepci nových vyučovacích a učebních metod
  • kooperační partneři se navzájem informovali, jak vypadá stav příslušných koncepcí vyučovacích a učebních metod
  • znovu se diskutovalo na téma využití digitální techniky ve výuce
 • 07.04.2020 Závěrečná konference projektu

Webové stránky projektu:

Fotografie:

© DPFA