Sasko-český management povodňových rizik II (STRIMA II)

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.744.225,92 EUR

Doba realizace projektu:

25.04.2016 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden - LfULG (Lead -partner)
 • Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. v Liberci (projektový partner 1)
 • Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. in Dresden (projektový partner 2)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Ústí nad Labem (projektový partner 3)
 • České vysoké učení technické v Praze (projektový partner 4)

Obsah

Projekt zaměřený na management ochrany před povodněmi měl za cíl zlepšením prevence proti škodám při vysoké vodě a přívalových srážkách. Projekt se též snažil zintenzivnit přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem na komunální úrovni. Projekt STRIMA II navazoval na projekt STRIMA realizovaný v letech 2013 – 2015.

Výsledky Projektu:

Výsledky projektu lze rozdělit do čtyř pracovních celků:

1. Snižování povodňových škod na obytných budovách

 • FLOOD.Bi – byl vytvořen online informační systém, který poskytuje informace a základní doporučení týkající se možností protipovodňové prevence ve stavebnictví

2. Snižování povodňových škod na veřejných statcích z pohledu ochrany životního prostředí a na půdě užívané různými způsoby

V rámci projektu byly vyvinuty následující postupy, dle nichž lze podrobně stanovit škody v zemědělství způsobené povodněmi:

 • Byla provedena environmentálně-ekonomická analýza důsledků povodní pro komplexní posouzení škod a možná opatření.
 • Byla provedena studie na téma povodňových škod na plochách využívaných k zemědělským účelům.
 • Byl vyvinut „Katalog k přírodě ohleduplných protipovodňových opatření“ který je užitečný, jak pro obce a správce vodních toků, tak i pro širší veřejnost.

3. Snižování povodňových škod na technické infrastruktuře

 • Byla vypracovávaná příručka (německy) s vhodnými nástroji, s jejichž pomocí by bylo možné v budoucnu na vodních tocích udržitelným způsobem minimalizovat jejich škody
 • Byly zkoumány různé silniční stavby

4. Zlepšení komunikace povodňových rizik

Vzhledem k rozsáhlému počtu cílů a aktivit je pracovní balíček rozdělen do dvou částí.

Včasné varovaní a ochrana před katastrofami:

 • INGE – interaktivní mapa nebezpečí pro komunální protipovodňovou ochranu: Bezplatný software INGE vizualizuje poplachové a krizové plány místních úřadů a krizového řízení
 • Byla zpracovaná studie automatizovaného přeshraničního propojení stávajících systémů včasného varování.

Vytváření a udržovaní vědomí rizika:

Studie v rámci STRIMA II

Webové stránky:

https://www.strima.sachsen.de/cz/

http://voda.arr-nisa.cz/

https://www.ioer.de/projekte/strima-ii/

Fotografie:

© IÖR, CVUT, LfULG