Paměť krajiny - proměna krajiny v regionu národních parků Česko-Saské Švýcarsko

 

Finanční podpora EU (EFRR):

830.980,79 EUR

Doba realizace projektu:

15.04.2016 - 31.01.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Technische Universität Dresden (Lead-partner)
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pro životní prostředí- UJEP (projektový partner 1)
  • Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice (projektový partner 2)

Obsah:

Projekt se věnoval prvnímu celoplošnému přeshraničnímu zachycení a zdokumentování změn krajiny v regionu národních parků Čes-kosaského Švýcarska od roku 1945. Tento region představuje kulturní krajinu užívanou a formovanou lidmi po staletí – ať už těžbou pískovce, lesním hospodářstvím a zemědělstvím nebo turismem. Pomocí výsledků projektu se podařilo dojít k závěru k vývoji krajiny s ohledem na biologickou rozmanitost. Pomocí výsledků projektu byl jak zřejmý vývoj krajiny s ohledem na biologickou rozmanitost, tak byli vytvořeny strategie na ochranu, restauraci a propojení lokálních i přeshra-ničních struktur tohoto biotopu.

Výsledky projektu:

Webové stránky projektu a další informace:

TU-Dresden

Botanický ústav AV ČR (PP2)

Fotografie:

© Jana Schmidt
© Reinhild Müller
© Radek Timoftej
© Otto Hermann (CC BY-SA 4.0)
© Jana Schmidt
© Ventsislava Kaykieva