Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

 

Finanční podpora EU (EFRR):

896.677,65 EUR

Doba realizace projektu:

31.05.2016 – 30.06.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Ústecký kraj (Lead-partner)
 • Hochschule für Bildende Künste Dresden -HfBK (projektový partner 1)
 • Oblastní muzeum a galerie Most (projektový partner 2)

Obsah:

Česko-saská hornická oblast byla díky rozvoje hornictví od pozdního středověku významným prostorem umělecké a technologické výměny. Cílem projektu je potvrdit historickou sounáležitost české a saské části Krušnohoří jako jednoho kulturně sociálního prostoru jakož i prohloubit v rámci česko-německého dialogu odborné znalosti o umění pozdního středověku v Krušných horách. Dále je cílem posílení přeshraniční spolupráci na bázi umělecké historie, péče o umělecké statky, památkové péče a muzejnictví.

Cíl projektu:

 • Uměleckohistorický průzkum, materiálově-technologická analýza a restaurování středověkých uměleckých děl uložených v Regionálním muzeu v Teplicích, Oblastním muzeu v Mostě a v Chomutově:
  • Madona z Krupky (kol. 1440, Regionální muzeum Teplice)
  • Trůnící Madona z Litvínova (1400-1410, Oblastní muzeum v Mostě),
  • Votivní deska mostecká (Mistr IW, 1538, Oblastní muzeum v Mostě)
  • Tondo se sv. Annou Samotřetí (Mistr mosteckého svorníku, 1530-1540, Oblastní muzeum v Mostě),
  • Oltář sv. Barbory (Hans Hesse a dílna, kol. 1525, Oblastní muzeum v Chomutově)

 • Výstava výše zmíněních děl v Česku i Sasku
 • Publicita (např. konference, přednášky, publikace atd.)

Projektové aktivity:

 • několikadenní odborné exkurze a studijní cesty

Výsledky projektu

např: zrestaurovaný oltář sv. Bárbory:

Zrestaurované objekty jsou prezentované v nasledujících výstavách:

Výstavy:

 • 2. "Krušnohoří - Umění pozdního středověku"(česky, německy) v Oblastním muzeu v Chomutově
  • v rámci projektu restaurováná díla
  • názorné ukázky středověčních uměleckých technik
  • virtuální prohlídka
  • do 29. května 2021 ve výstavním sále starobylé radnice v Chomutově

Publikace:

 • sborník k výstavě „Příběh starého Mostu“
 • monografie ke všem pěti zrestaurováným dílům

Další informace:

Aktivity do července 2020

Webové stránky projektu:

https://www.kr-ustecky.cz/ (LP)

Představení projektu (HfBK Dresden)

https://www.muzeummost.cz/

Fotky:

Obrázky 1 - 4: Nová výstava "Krušnohoří - Umění pozdního středověku" ve starobylé radnici v Chomutově. © Ústecký kráj